Asetus nimilautakunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta


N:o 598/1999

Asetus

nimilautakunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

------------------

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan nimilautakunnasta 11 päivänä lokakuuta 1985 annetun asetuksen (804/1985) 1 § seuraavasti:

1 §

Nimilautakunnan tehtävänä on:

1) antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa;

2) seurata suku- ja etunimeä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä sekä antaa siitä tietoja tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille;

3) tehdä oikeusministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakunta on oikeusministeriön alainen.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Johannes Koskinen