Avioliittolaki


N:o 681/1948

Laki

avioliittolain muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1948.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan avioliittolain III osan 2 luvun otsake ja 38, 40, 46, 51, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 97, 99 ja 114 §, niistä 76 § sellaisena kuin se on 23 päivänä maaliskuuta 1944 annetussa laissa (212/44), sekä lisätään avioliittolakiin 69 a, 84 a, 103 a ja 107 a § seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 §.

Kun avioliitto on tuomiolla purettu, saakoon vaimo edelleen käyttää miehensä sukunieä, mikäli tuomiossa ei 2 momentissa mainitusta syystä ole toisin määrätty, tai ottaa itselleen sen sukunimen, mikä hänellä oli naimattomana ollessaan.

Jos avioliitto tuomitaan peruutumaan sellaisen syyn vuoksi, joka avioliittoa päätettäessä oli vaimon tiedossa, taikka jos myönnetään avioero vaimon ollessa siihen pääasiallisesti syypää, oikeus voi, jollei erittäin painavia vastasyitä ole, miehen vaatimuksesta määrätä, ettei vaimolla ole oikeutta miehensä sukunimen käyttämiseen.

Asumuserotuomio ei perusta vaimolle oikeutta ottaa itselleen aikaisempaa sukunimeään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948.

Helsingissä, 23 päivänä syyskuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI

Oikeusministeri Tauno Suontausta