Asetus sukunimestä annetun asetuksen muuttamisesta


N:o 707/1969

Asetus

sukunimestä annetun asetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1969.

------------------

Oikeusministerin esittelystä muutetaan sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun asetuksen (329/20) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä lokakuuta 1960 annetussa asetuksessa (398/60), näin kuuluvaksi:

11 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todistuksessa, jonka pappi antaa kirkonkirjan nojalla sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai sotilasviranomaisia varten tahi tuomioistuimelle esitettäväksi taikka yksityiselle henkilölle rikosrekisteri-ilmoituksen hankkimista varten, on, milloin sukunimi on muuttunut, mainittava myös entinen etunimi. Muuten on entinen sukunimi mainittava todistuksessa vain, milloin hakija sitä haluaa tai se on ilmeisesti tarpeen tarkoitusta varten, johon todistusta pyydetään. Nimi, joka naisella oli naimattomana ollessaan, on kuitenkin aina todistuksessa mainittava, paitsi milloin hakija haluaa sen jäävän mainitsematta eikä siitä mitä edellä tässä momentissa on säädetty noudatettavaksi, muuta johdu.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri A. Simonen