Sukunimiasetus


N:o 803/1985

Sukunimisetus

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985

------------------

Oikeusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun sukunimilain (694/85) 26 §:n 3 momentin ja 34 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Kuulutusviranomainen on, pyydettäessä kuulutusta avioliittoon, selostettava avioliittoon aikoville sukunimilain (694/85) 2 ja 3 luvun säännökset puolison ja lasten sukunimestä sekä sukunimen muuttamisesta.

2 §

Vihkijän on merkittävä avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 21 §:n 1 momentissa mainittuun ilmoitukseen:

1) yhteinen sukunimi, jonka puolisot ovat päättäneet ottaa; ja

2) sukunimi, jonka puoliso on ilmoittanut ottavansa henkilökohtaiseen käyttöönsä yhteisen sukunimen edellä.

3 §

Ennen lapseksiottamisen vahvistamista tuomioistuimen on tiedusteltava, kumman ottovanhemman sukunimen lapsi saa, jos ottovanhempien on sukunimilain 3 §:n 1 momentin nojalla valittava lapsen sukunimi.

Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen lapseksiottamisen, sen on päätöksessään mainittava se sukunimi, jonka ottolapsi sukunimilain 3 §:n 1 momentin perusteellaa saa, taikka että ottolapsi säilyttää oman sukunimensä.

4 §

Sukunimilain 6 §:ssä, 9 §:n 3 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus sukunimen muuttamisesta tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkeita saa maksutta valtion painatuskeskuksesta. Väestörekisterin pitäjien on pidettävä lomakkeita niitä tarvitsevien saatavissa.

5 §

Sukunimilain 15 §:ssä tarkoitettuun sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä väestörekisterin pitäjän antama todistus, josta ilmenee hakijan, hänen puolisonsa sekä alaikäisten lastensa nykyiset ja aikaisemmat sukunimet, sekä muut selvitykset, jotka ovat tarpeen asian ratkaisemista varten.

6 §

Saatuaan nimilautakunnan lausunnon sukunimen muuttamista koskevasta hakemuksesta lääninhallituksen on viipymättä toimitettava sukunimilain 18 §:ssä tarkoitettu tiedotus viralliseen lehteen julkaistavaksi. Tiedotuksessa on kehotettava jokaista, jolla sukunimilain 19 §:n mukaan on oikeus tehdä muistutus, esittämään muistutuksensa lääninhallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun tiedotus on julkaistu virallisessa lehdessa.

Tiedotukset julkaistaan virallisessa lehdessä kuukausittain, kunkin kalenterikuukauden ensimmäisessä numerossa.

7 §

Kun päätös, jolla hakemus sukunimen muuttamisesta on hyväksytty, on saanut lainvoiman, lääninhallituksen tai, jos päätökseen on haettu muutosta, korkeimman hallinto-oikeuden on viipymättä ilmoitettava uusi sukunimi väestörekisterikeskukselle. Ilmoitus tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Jäljennös lääninhallituksen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä sukunimen muuttamista koskevassa asiassa on lähetettävä tiedoksi nimilautakunnalle.

8 §

Kun tuomioistuimen sukunimilain 23 ja 24 §:n nojalla antama päätös on saanut lainvoiman, alioikeuden tai, jos päätökseen on haettu muutosta, hovioikeuden tai korkeimman oikeuden on viipymättä ilmoitettava menetetyn sukunimen tilalle tullut sukunimi väestörekisterikeskukselle.

9 §

Sukunimilain 26 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta sukunimen määräytymiseen on tehtävä ilmoittamalla Suomen lain mukainen sukunimi sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueella ilmoituksen tekijällä on tai on viimeksi ollut väestökirjalaissa (141/69) tarkoitettu kotipaikka. Jos ilmoituksen tekijällä ei ole ollut väestökirjalaissa tarkoitettua kotipaikkaa Suomessa, ilmoitus on tehtävä sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueella pidettävään väestörekisteriin ilmoituksen tekijä on merkitty tai tulee merkitä poissaolevaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus voidaan antaa myös väestörekisterikeskukselle. Vieraassa valtiossa ilmoitus voidaan antaa Suomen edustustolle, jonka tulee toimittaa ilmoitus väestorekisterikeskukselle.

Suomen kansalainen, jolla sukunimen määräytymisen hetkellä on ollut kotipaikka vieraassa valtiossa mutta joka tämän jälkeen on muuttanut pysyvästi Suomeen, voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa hänen on katsottava saaneen kotipaikan Suomessa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan l päivänä tammikuuta 1986.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annettu asetus (329/20) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) turvapaikkaoikeutta Suomessa nauttivan henkilön, joka ei ole minkään valtion kansalainen, sukunimen muuttamisesta 29 päivänä tammikuuta 1937 annettu asetus (60/37); sekä

3) avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen 21 §:n 3 momentti ja 35 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 21 §:n 3 momentti 7 päivänä syyskuuta 1935 annetussa asetuksessa (268/35) ja 35 §:n 2 momentti 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa asetuksessa (689/48).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri Christoffer Taxell