Asetus nimilautakunnasta


N:o 804/1985

Asetus

nimilautakunnastasta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985

------------------

Oikeusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun sukunimilain (694/85) 14 §:n 2 momentin ja 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun etunimilain (1265/45) 11 §:n nojalla:

1 §

Nimilautakunnan tehtävänä on:

1) antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lääninhallitukselle ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa;

2) seurata suku- ja etunimeä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä sekä antaa siitä tietoja korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lääninhallitukselle ja muille viranomaisille; sekä

3) tehdä oikeusministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakunta on oikeusministeriön alainen.

2 §

Nimilautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Muista jäsenistä tulee yhden olla perehtynyt väestökirjanpitoon, yhden sukututkimukseen, yhden suomen kieleen ja nimistöntutkimukseen sekä yhden ruotsin kieleen ja nimistöntutkimukseen. Mitä edellä on säädetty jäsenestä, on vastaavasti voimassa hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään.

3 §

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Oikeusministeriö määrää lautakunnalle sihteerin.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.

4 §

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Tarkempia ohjeita lautakunnalle antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri Christoffer Taxell