Namnartiklar[ Till slutet av artikeln ]

Urpo Kangas: Ihmisen nimi. Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat

Marianne Blomqvist

Urpo Kangas: Ihmisen nimi. Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat. XXV, 178 s. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus 1991. ISBN 951-640-524-X.

Den 8 februari 1991 godkände Finlands riksdag Lag om ändring av släktnamnslagen (253/91). Det innebär att rubriken för och ett flertal stadganden i släktnamnslagen från 1985 ändrats och att förnamnslagen från 1945 fogats till lagen i reviderad form. Lagens namn lyder härefter: Namnlag. Den trädde i kraft den 1 november samma år. (Se presentation av lagen i denna årgång av SAS s. 91 ff.)

En utomstående, som med största intresse måste ha följt med lagens tillkomst, var biträdande professorn i privaträtt vid Helsingfors universitet Urpo Kangas. Fyra dagar efter det att lagen godkänts daterade han nämligen förordet till Ihmisen nimi. Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat ("Människans namn. De rättsliga gränserna för hur namn bestäms"). Boken kom ut i handeln i god tid innan lagen trädde kraft och var därmed högst aktuell. Men den har också bestående värde genom att den är en analys inte endast av den nu gällande namnlagen utan av namnlagstiftningen i Finland genom tiderna.

I förordet hävdar förf. att namnlagstiftningen inte systematiskt blivit föremål för analys hos oss och att kommentarer, artiklar och monografier rörande namnrätt utkommit i de flesta länder - utom i Finland. Lite ovarsamt handskas förf. här med sanningen. Å ena sidan upptar nämligen hans egen, inledande källförteckning er hel del uppsatser i ämnet av finländska jurister, å andra sidan saknar man i den bidrag av finländska namnforskare. Men att en monografi inte föreligger, däri har han alldeles rätt. Och då en sådan nu skrivits, förtjänar den att hälsas välkommen såväl av jurister som namnforskare.

Kangas delar in sina 156 egentliga textsidor i sex kapitel. Det första behandlar lagstiftningens utveckling fram till släktnamnslagen 1985; i det andra och tredje, som omfattar närmare två tredjedelar av textmassan, analyserar han släktnamnslagstiftningen enligt 1985 års lag och de ändringar den nya namnlagen medfört. I de tre sista, förhållandevis korta kapitlen diskuterar han stadganden om förnamn i den nya namnlagen i jämförelse med 1945 års förnamnslag, nämligen hur nyfödda barn ges förnamn och hur förnamn ändras genom anmälan resp. ansökan. Till texten har fogats fyra bilagor bestående av själva namnlagen, namnförordningen, en imponerande lång lista över rättsfall som behandlats i högsta förvaltningsdomstolen och ett sakregister på över 300 nyckelord.

Det första kapitlet intresserar kanske namnforskaren mest, eftersom förf. här kommer in på frågor som berör personnamnens funktion och sociala roll i samhället, namnskickets framväxt i Finland och människors och myndigheters syn på namn. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen från senare hälften av 1800-talet och framåt, dvs. fr.o.m den tid då den finska nationalstaten börjar ta form.

Den svenska tiden behandlas något kursoriskt och fragmentariskt. Det sker möjligen avsiktligt, att döma av att källförteckningen inte upptar ett enda arbete om svensk namnforskning i original. En följd härav är att förf. då och då kraftigt förenklar sin beskrivning av namnskickets uppkomst och utveckling under nämnda tid. Om adelsnamnen säger han exempelvis att de från första början ("alun perin") var ärftliga namn som angav rätt till jord och andra privilegier och om soldatnamnen att de oförändrade eller modifierade övergick från soldat till soldat i en rote. Men att Finland allmänt taget bär på ett juridiskt och onomastiskt arv från svenska tiden, framhålls likväl klart både i det inledande kapitlet och i framställningen i övrigt.

Hur utvecklingen fr.o.m. 1800-talet format sig något annorlunda hos oss än i det övriga Norden blir mycket initierat och åskådligt belyst. Drivkraften har under de senaste 150 åren inte varit inflytande från främmande kulturer, utan dess motpol: den finska nationalismen.

Den vaknade på 1820-talet, då språket allt mer började ses som den viktigaste symbolen för en nation. En åsikt, ett språk skulle bära upp staten, förklarade Johan Vilhelm Snellman. Att språket också manifesterade sig i namn, blev tidigt uppenbart för den bildade klassen. En äkta finne borde med andra ord utom att tala finska också förfinska sitt namn. 1906 skapade författaren Johannes Linnankoski en ny devis för fennomanin genom att yttra: "Olen suomalainen nimeltäni, mieleltäni ja kieleltäni" ("jag är finne till namn, sinne och språk"). Linnankoskis slagkraftiga ord blev upptakten till organiserade kampanjer för förfinskning av släktnamn. I Suomalaisuuden liittos ("Finskhetsförbundet") regi bytte sålunda på Snellmans hundraårsdag 1906 och fram till slutet av 1907 omkring 100000 finska familjefäder ut sina främmande släktnamn mot inhemska, och 1935, då till Kalevalas 100-årsjubileum en speciallag stiftades som gjorde det möjligt för finländare att gratis ändra namn, antogs i stort sett lika många finska släktnamn. (Se närmare E.M. Närhi i SAS 5, 1987.) Förfinskningen av de officiella förnamnen kom i gång en aning senare.

Kvarlevor från språkstridens och namnkampanjens dagar har vi, såsom Kangas påpekar, fortfarande i 1991 års namnlag. En av dem finner man bland förutsättningarna för att man skall få ändra släktnamn. På första plats i lagens paragraf 10 nämns nämligen skälet "om sökanden utreder att användningen av hans nuvarande släktnamn medför olägenhet på grund av namnets främmande ursprung". Tidigare innebar det här i praktiken ett svenskt släktnamn, men också ett ryskt eller tyskt. Att tiderna ändrats, visar däremot tillämpningen av lagen. Det sker numera få ändringar med stöd av detta moment (jfr M. Blomqvist i SAS 7, 1989). Kangas förklarar den nya trenden med att finnarna blivit språkkunnigare och att främmande namn därför inte längre är något man förfasar sig över. Tvärtom kan de rentav upphöja en person socialt. Nationen har, ville man tillägga, småningom vuxit ur barnskorna.

Paragraferna och momenten i namnlagen beskriver och diskuterar Kangas ingående i kapitel 2-6. Boken kan därför fungera som handledning för båda tjänstemän och namnändringssökande. Hur lagrummen tolkats och tillämpats, åskådliggör han med egna fiktiva exempel, vilka för lekmannen kan vara nog så välkomna som förklaringar till lagens ofta tillkrånglade formuleringar. I fall som är underkastade prövning hänvisar han ofta till länsstyrelsernas beslut och justitieministeriets namnnämnds motiveringar. Namnändringssökande får härmed en uppfattning om vad som är värt att betona, när de formulerar sina ansökningar, och vad som inte funnit nåd inför myndigheternas ögon.

Hur djupt namn berör den vanliga medborgaren, visar de närmare två hundra besvär som inlämnats till högsta förvaltningsdomstolen och som förf. gjort sig mödan att leta fram. Av de refererade fallen tycker man sig kunna iaktta två typer av besvär. Dels är folk missnöjda över att deras smeknamn inte kunnat få officiell status, dels finns det en klar strävan att få lägga sig till med "fina" namn, om än det motivet inte direkt sägs ut, eftersom lagen inte känner någon sådan förutsättning för namnändring. Två fall ur boken får belysa situationen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg 1983 att det inte var ändamålsenligt att en mansperson officiellt tog i bruk smeknamnet Nalle (för Björn) som förnamn, trots att personen allt sedan födelsen kallats så och "alla i hans omgivning" trodde att det var hans riktiga förnamn. 1990 förkastades makarna Stjernas ansökan om att få anta släktnamnet Tavaststjerna. Som stöd för en ändring hade makarna angett att deras namn Stjerna är svårt att stava (!) och att Tavaststjerna funnits i släkten. Av en utredning framgick likväl att släktskapen bestod i att en förfader, född 1764, var utomäktenskapligt barn till en adelsman Tavaststjerna. Domstolen motiverade sitt beslut med att namnet inte "hävdvunnet" tillhört släkten och att det inte kan anses ändamålsenligt att återta en så pass avlägsen förfaders släktnamn.

Kangas har ett rätt personligt grepp om sitt ämne, vilket redan rubriken och en dedikation på s. V visar. Boken är tillägnad bl.a. dem som han inte känner, dem som inte vet att dödens fåglar lyfter från Diego Carcia, Spanien och England och dem som oavsiktligt blivit namnlösa krigsoffer år 1991. Det är för den enskilda människan förf. tar parti, för hennes rätt och möjlighet att bestämma över sitt eget namn som han talar. Det förefaller som om det anglosaxiska systemet, enligt vilket det i stort sett är individens ensak vad han vill heta och när och hur han vill byta namn, vore Kangas ideal.

I vissa fall kan man hålla med Kangas och ta ställning för större individuell frihet, speciellt när han pekar på myndigheternas överdrivna byråkrati. I andra fall är man - i motsats till honom - tacksam för att det finns någon institution som vårdar sig om ett inhemskt namnskick. Och i några fall kan man inte annat än finna förf:s kommentarer märkliga, såsom när han t.ex. jämför en finsk familjs öde med judiska koncentrationsfångars. Den finska familjen hade 1989 av domstol fråndömts ett släktnamn den antagit fem år tidigare, till följd av att grannen som bar samma namn besvärat sig. Att fråndöma en person ett namn som denne hunnit bära fem år, säger Kangas, innebär att man berövar personen hans namnidentitet. Det är ett sätt att bryta ner någons identitet, tillägger han, som är endast en grad lindrigare ("vain astetta lievempi") än att göra någon till blott och bart ett nummer, vilket skedde med judarna i Auschwitz.

Om Kangas avsikt med Ihmisen nimi är - utom att informera om och analysera namnlagstiftning i allmänhet och namnlagen 1991 i synnerhet - att väcka eftertanke och debatt, så når han också detta syfte. Framställningen får nämligen läsaren att rätt ofta fundera och läsa om och kanske därefter nicka instämmande, men lika ofta reagerar man negativt och ritar ett utrops- eller frågetecken i kanten. Oberörd lämnar boken en inte.

Källa: Studia Anthroponymica Scandinavica 10(1992), s. 169-171.

© Marianne Blomqvist och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Till början av artikeln ]