Etunimilaki


N:o 1265/1945

Etunimilaki

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1945.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Jokaisella Suomen kansalaisella on, sukunimen ohella, oleva etunimi, yksi tai useampia, enintään kolme.

2 §.

Etunimi ilmoitetaan ja merkitään evankelisluterilaisen tai kreikkalaiskatolisen seurakunnan kirkonkirjoihin, muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsenluetteloon tahi siviilirekisteriin, niinkuin niistä on säädetty.

3 §.

Etunimeksi älköön hyväksyttäkö:

1) pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä
2) sukunimeä, ellei sitä ole johdettu isän etunimestä ja käytetä toisen etunimen ohella;
3) nimeä, joka ennestään on veljellä tai sisarella tahi veli- tai sisarpuolella, muutoin kuin toisen nimen ohella;
4) nimeä, joka on kielenvastainen; älköönkä
5) sopimatonta nimeä.

Jos erityisessä tapauksessa uskonnollisen tavan vuoksi tai muutoin harkitaan olevan pätevää syytä poikkeuksen myöntämiseen 1 momentin 1-4 kohdan säännöksistä, on se sallittu.

4 §.

Sitten kuin etunimi on merkitty 2 §:ssä tarkoitettuun väestöluetteloon, älköön sitä muutettako muussa kuin tässä laissa säädetyssä järjestyksessä.

5 §.

Hakemus etunimen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti sen läänin lääninhallitukselle, jossa nimi on väestöluettelossa. Hakemukseen on liitettävä rekisteriviranomaisen todistus, joka osoittaa sen henkilön täydellisen nimen, syntymäpäivän ja perhesuhteet, jonka nimeä pyydetään muutettavaksi.

Tässä pykälässä mainitun hakemuksen tehköön kahdeksantoista vuotta nuoremman tai mielisairaan puolesta holhooja. Holhottavan hakemuksesta on holhoojaa kuultava, milloin se voi tapahtua sopivasti ja ilman ajanhukkaa.

6 §.

Jos etunimi on 3 §:n säännösten vastainen tai sen muuttamiseen havaitaan olevan muuta pätevää syytä eikä ehdotettua uutta nimeä vastaan ole estettä, hyväksyttäköön hakemus.

7 §.

Kun etunimen muutos on hyväksytty, tulee hakijan, ennen kuin uutta etunimeä saa käyttää, kuuluttaa hyväksyminen jossakin paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä sekä sen jälkeen ilmoittaa uusi nimi asianomaiseen väestöluetteloon merkittäväksi. Jollei niin tehdä vuoden kuluessa siitä, kuin päätös sai lainvoiman, on hyväksyminen rauennut.

8 §.

Vuoden kuluessa siitä, kuin tämä laki on tullut voimaan, voidaan rekisteriviranomaiselta 5 §:ssä säädetyllä tavalla hakea etunimen muuttamista toisen muotoiseksi muunnokseksi ilmeisesti samasta nimestä. Hakemukseen on suostuttava, milloin siihen havaitaan olevan pätevä syy, sekä muutos merkittävä väestöluetteloon.

9 §.

Muutetun tai toisenmuotoiseksi muunnetun etunimen merkitsemisestä väestöluetteloon on rekisteriviranomaisen toimesta kuulutettava kunnan ilmoitustaululla.

10 §.

Rekisteriviranomaisen päätöksestä tässä laissa mainitussa asiassa saa valittaa kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta lääninhallitukseen.

Muutoksen hakemisesta lääninhallituksen päätökseen on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

11 §.

Tarkempia säännöksiä tämän lain toimeenpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

12 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1946.

Helsingissä, 20 päivänä joulukuuta 1945.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri J. K. PAASIKIVI

Oikeusministeri Urho Kekkonen