Etunimiasetus


N:o 1266/1945

Etunimiasetus

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1945.

------------------

Oikeusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun etunimilain 11 §:n nojalla:

1 §.

Lääninhallituksen päätös hakemukseen etunimen muuttamisesta annetaan hakijan tiedoksi virkateitse.

Jos hakemus hylätään, on syy siihen päätöksessä mainittava.

2 §.

Kun uusi nimi etunimilain 7 §:n nojalla ilmoitetaan väestöluetteloon merkittäväksi, on hakijan samalla näytettävä, että nimen hyväksymisestä on kuulutettu jossakin paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä.

3 §.

Joka tahtoo valittaa rekisteriviranomaisen päätöksestä etunimeä koskevassa asiassa, liittäköön valitukseensa viranomaisen siitä päätöksestä antaman todistuksen, jonka tulee sisältää myös merkintä päätöksen tiedoksiantopäivästä.

Jos lääninhallitus tai korkein hallinto-oikeus valituksen johdosta muuttaa etunimeä koskevan päätöksen, ilmoittakoon siitä rekisteriviranomaiselle.

4 §.

Kun rekisteriviranomainen on merkinnyt muutetun tai toisenmuotoiseksi muunnetun etunimen väestöluetteloon, ilmoittakoon siitä viipymättä rikosrekisteriin.

5 §.

Jos etunimi on asianmukaisessa järjestyksessä muutettu tai muunnettu, on väestöluettelon nojalla annettavassa todistuksessa mainittava sulkumerkeissä myös entinen nimi.

6 §.

Oikeusministeriöllä on valta määrätä, mitä nimiä on pidettävä miehenniminä ja mitä naisenniminä, sekä muutenkin antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanemisesta.

Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1945.

Tasavallan Presidentin sijasta
Pääministeri J. K. PAASIKIVI

Oikeusministeri Urho Kekkonen