Kuningas Kustaa II Aadolfin privilego ritarihuoneelle ja ritarihuonejärjestys päivätty 6. kesäkuuta 1626


Wij Gustaf Adolph med Gudz nådhe Sweriges och Wendes Konung Storfurste till Finlandh, Hertigh vthi Estlandh och Carelen Herre vtöfwer Jngermanlandh. Göre wetterligitt att effter wårt elskelighe Riks Rådh, Ridderskap och Adell hafwe Oss i Vnderdånighet gifwidt tillkenna, att dhe sig hafwe föresatt medh wår nådige tillåtelsse, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till thett Tiugu och Tridie: Jngen tage vpp annars Slächt Nampn, eller Wapn, hon ware lefwandes eller Uthdödd, och Confundere i så motto Ätterne: Utan den beholle tillnampned som dedh först hafwer vptagett.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta hafwe Wij såsom förbemält står, nådigest förordnatt, effterlåtett och gifwedt wårtt Elskelige Rikz Rådh, Ridderskap och Adell, och wele att dett här effter holles och effterkommes skall. Och till yttermehro wisso hafwe Wij dett medh Egen hand vnderskrifwidt, och wetterligen låtett hengia wårtt Secret här nedanföhre. Datum Stockholm den Siette Junij: Åhr effter Gudz Sons Bördh, Ett Tusendh Sexhundratt Tiugw och Siette.

GUSTAVUS ADOLPHUS mp.