Kuninkaan päätös päivätty 23. joulukuuta 1682


Kongl. Maij:ts Nådigste

RESOLUTIONER och Förklarningar / hwilke Kongl. Maij:tt uppå Ridderskapets och Adelens i underdånigheet insinuerade Angelägenheeter och Beswär hafwer welat gifwa. Daterade Stockholm den 23. Decembris Anno 1682.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXIII

Och sidst beträffande dhe Ofrälsesmän / som uptaga någon uthdöd Families Namn / så skal sådant intet wijdare tillåtas / uthan måste i dhet fallet förfaras effter Privilegierne.

Dhetta är nu hwad Kongl. Maij:t i Nåder har låtet sigh behaga Ridderskapet och Adelen uppå dheras underdånige inlagde Desiderier och Beswärs Puncter at meddeela / förblifwandes dem i dhet öfrige mhed dhes Kongl. Ynnest och Nådhe wälbewågen. Datum ut supra.

CAROLUS