Kuninkaan kirje päivätty 16. lokakuuta 1705


Ehuruväl sådan egenvillighet ingen tillåtlig vara bör, så är likväl det än otjenligare, att en missdådare tillegnar sig ett sådant tillnamn, och att det förmedelst hans brott uti en rannsakning eller dom infördt blifva skall, hvilket icke allenast vid förhöret och då domen uppläses hos mången, som det åhörer, ett oförtjänt omdöme öfver ett adeligt hus till dess förklening lemnar, utan ock de öfver slike missgerningsmål såväl uti underinstantierna som Kongl. Hofrätten hållne protokoller och fälde domar ofta och i synnerhet uti tillkommande tider detsamma oskyldigt till någon nesa lända kunna, lika såsom en sådan missgerningsman af berörde hus varit hade.

Lähde: Gösta Eberstein, Bidrag till läran om namn och firma enligt svensk rätt. Uppsala 1909, s. 42-43.