Kuninkaan kirje päivätty 29. huhtikuuta 1752


Den 29 April 1752. Kongl. Maj:ts Bref

til samtelige Chefs wid Arméen til Lands och Sjös, at Ryttare, Dragoner, Soldater och Båtsmän icke måge tillåtas at hafwa och bruka Adelige Slägters namn.

Til förekommande af oreda och willerwalla uti Slägterne, war härmed Kongl. Maj:ts nådiga wilja, at derest något sådant missbruk nu skulle finnas, borde det wid nästa General-Munstring uti Rullorne ändras.


Lähde: Utdrag Utur alla ifrån 1749 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar igemen, jämwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå: Med nödige Citationer af alla Paralell-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara gjorde, hwarförutan De uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit... Femte Delen til 1754 Års slut. Stockholm 1756, s. 3192-3193.