Kuninkaan kirje päivätty 28. heinäkuuta 1762


Den 28 Julii. Kongl. Maj:ts Bref

til samtelige Chefs wid Arméen til Lands och Sjös; at Ryttare, Dragoner, Soldater och Båtsmän ej måge tillåtas, at bära Adelige Slägters Namn.

Som Kongl. Maj:t i Nåder för godt funnit, at förnya Dess til samtelige Chefs under d. 29 Apr. 1759 [sic!] utgångne Befallning uti detta änme [sic!], på det oredor derigenom må kunna förekommas; altså blefwo de härmed än ytterligare anbefallte, at noga och alfwarsamt tilse, det förenämde Kongl. Förbud granneligen och til alla delar blifwer aktadt och efterlefwadt, så at något missbruk deremot hädanefter ej må förspörjas.


Lähde: Utdrag Utur alla ifrån 1749 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå;... Sjunde Delen til 1764 års slut. Stockholm 1766, s. 5280-5281.