Kuninkaan kirje päivätty 14. heinäkuuta 1767


Till Riddarhus Directionen,

angående thes hemställan at Ofrälse män må förbjudas at bruka Adelige Famillers tilnamn m. m. then 14 Julii 1767.

Adolph Friedrich etc. Medelst skrifwelse af den 29 sistledne Maji, hafwen I, uppå Ridderskapets och Adelens wid sistledne Riksdag yttrade åstundan, i underdånighet anhållit, at, enligt Adeliga Diplomernes tydeliga innehåll, samt förr utgångne Kongl. Förordningar, Vi i nåder täcktes å nyo genom allmänt påbud, i nåder förordna, thet ingen Ofrälses man, hwarken af Civil- eller Militaire-ståndet, må, wid ansenligt wite, bära och bruka någre af the tillnamn, som både the nu subsisterande och utdödde Adelige Famillerne, enligt Matrikelens innehåll, ensame af Kongl. Nåd äro berättigade at nyttja och bruka, hwarjemte och som Ridderskapet och Adelen tillika insett nödvändigheten theraf, at Adelige Mäns och Qvinnors födelse- och dödsdagar , jemte månader och år, som ock alla Adeliga Giftermål till theras data blifwa så snart the inträffa till Riddarehus-Directionen af wederbörande igenom bref anmälde och insände, och thet wid wite, at then således förtegade ej blifwer för Adelig person ansedd: Så anhållen i jämwäl om wår nådiga Förordnings utfärdande i thy; förmodandes I, at till behörig controll härwid kan tjena, om Vi i nåder skulle täckas anbefalla samtelige Consistorierne i Riket, thet the beordra Presterskapet i Land- och Stads-församlingarne, at til Consistorierne hädanefter och framgent qvartaliter inkomma med utdrag af kyrkböckerne, hwad Adelige personer i förenämnde måtto angår, och thet ifrån innevarande års början, tå Consistorierne thet sedan til Eder kunde insända.

Thetta alt hafwe Vi uti behörigt öfwerwägande tagit; och länder Eder theruppå till nådigt swar, thet Vi i nåder vele samtycka så till thet ena som thet andra af hwad I, å Ridderskapet och Adelens wägnar uti förenämnde måtto begärt; undantagandes hwad angår thet hemstälte witet av Adelskapets förlust för them, hwilkas födelse icke blifwer på thet af Eder föreslagne sättet tillkännagifwen; hwilket wite Vi så mycket mindre kunne bifalla, som ingen igenom en annans förwållande, kan blifwa förlustig en förmon hwilken thes börd åtföljer; warandes fördenskull härmed till Eder Vår nådiga befallning, thet I, i stället för samma wite, en annan lämplig plikt för then försummelige i thetta fall föreslån och til Oss i underdånighet uppgifwen. Vi befalla etc.


Lähde: Vilhelm Gyllensvärd: Handlingar rörande rätten att bära namnet Gyllensvärd. 2. Rättegångshandlingar. Stockholm 1917, s. 25-26.