Ritarihuonejärjestys Suomen Suuriruhtinanmaan Ritaristolle ja Aatelille


Ritarihuonejärjestys

Suomen Suuriruhtinanmaan Ritaristolle ja Aatelille,

Keisarillisen Majesteetin

Armossa wahwistama, Pietarissa, 21 (9) päiwänä Huhtikuuta 1869.

------------------

Me Aleksander Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsewaltias koko Wenäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäwäksi: että sittenkuin wiimeksi pidetyillä waltiopäiwillä kokoutunut Suomen Suuriruhtinanmaan Ritaristo ja Aateli 24 päiwänä Toukokuuta 1867 on hywäksi ottanut Ritarihuonejärjestyksen ja alamaisuudessa jättänyt sen Meidän wahwistettawaksi, niin olemme Me hywäksi nähneet Armossa hywäksyä ja wahwistaa saman Ritarihuonejärjestyksen, waltiopäiwillä sekä Ritariston ja Aatelin kokouksissa tästedes woimassa olemaan, semmoisena kuin se sana sanasta tässä seuraa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §.

Älköön kukaan itsellensä ottako toisen suwun nimeä tahi waakunaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 §.

Tämän Ritarihuonejärjestyksen kautta tulewat Ritarihuonejärjestys 6 päiwältä Kesäkuuta w. 1626 ja lisäykset siihen 3 päiwältä Marraskuuta w. 1778 woimastansa ja waikutuksestansa lakkautetuiksi.

Edelläseisowan Ritarihuonejärjestyksen tahdomme Me Armossa hywäksyä ja wahwistaa; ja olemme Me enemmäksi wakuudeksi, tämän Omakätisesti allekirjoittaneet, joka tapahtui Pietarissa 9 (21) päiwänä Huhtikuuta 1869.

ALEXANDER

Ministeri-Waltiosihteeri Kreiwi ARMFELT