Edunvalvonta

Sukututkijoiden edunvalvonnalla on tärkeä asema Suomen Sukututkimusseuran toiminnassa. Se kohdistuu sukututkijoiden tutkimusmahdollisuuksien edistämiseen ja tutkimusta ehkäisevien tekijöiden poistamiseen vaikuttamalla viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Sukututkimusseeuran edunvalvontatoiminta on luonteeltaan paljolti juridista.

Sukututkimusseuran juridinen edunvalvonta on 2000-luvun puolivälistä lähtien tähdännyt pääasiassa yhteisymmärrykseen sukututkijoiden ja tietosuojalainsäädännön noudattamista valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun välillä. Vuonna 2008 Sukututkimusseuran johdolla laadittiin ensimmäiset sukututkimuksen käytännesäännöt. Vuonna 2014 Sukututkimusseura laati uudet, yksinkertaisemmat käytännesäännöt.

Käytännesääntötyö on jälleen käynnissä. Huhtikuussa 2018 Sukututkimusseura ilmoitti tietosuojavaltuutetulle ryhtyvänsä laatimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista käytännesääntö-asiakirjaa. Sen toteuttamiseksi Sukututkimusseura on julkaissut viisi alustavaa linjausta:

— Milloin henkilötietojen käsittely sukututukimuksessa on laillista? 
— Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet
— Informointivelvoite sukututkimuksessa 
— Henkilötiedot suostumuksella sukupuupalveluun 
— Genomitiedon käsittely sukututkimuksessa

2010-luvulla sukututkijoiden juridinen edunvalvonta on kohdistunut myös kirkollisten väestörekisteriviranomaisten (evankelisluterilaisten kirkkoherranvirastojen ja keskusrekistereiden) sukututkijoille tarjoamaan tietopalveluun. Sukututkimusseura hallitus antoi 24.5.2014 suosituksen kohtuullisesta tietojenluovutuspyynnön käsittelyajasta väestörekisteriviranomaisissa.

Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja edustaa sukututkijoita Kansallisarkiston neuvottelukunnassa ja oikeusministeriön nimilautakunnassa. 

 

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)