Organisaatio

Yhdistyksen kokous

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous. Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien yhteydessä maaliskuun puolivälissä ja syyskokous marraskuun lopulla Helsingissä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Aikakauskirja Genoksessa vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta. Seuran jäsen voi tehdä Seuran kokoukselle esityksiä ja aloitteita lähettämällä ne kirjallisina hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

Hallitus vastaa Seuran toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta. Lisäksi hallitus päättää strategisesta suunnittelusta.

Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen päätöksenteko tapahtuu työvaliokunnan esittelystä. Hallituksen sihteerinä toimii Seuran toiminnanjohtaja, jolla on hallituksen kokouksissa puhe‐ ja läsnäolo‐oikeus.

Hallituksen työvaliokunta

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä sekä toiminnanjohtaja.

Työvaliokunnan päätöksenteko tapahtuu toiminnanjohtajan esittelystä. Toiminnanjohtaja on myös työvaliokunnan sihteeri.

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävänä on toteuttaa, johtaa ja valvoa Seuran operatiivista toimintaa hallituksen hyväksymän strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hallituksen ja työvaliokunnan tekemien päätösten mukaisesti. Lisäksi toiminnanjohtaja suunnittelee ja kehittää toimintaa, hoitaa yleishallintoa sekä valmistelee käsiteltävät asiat hallitukselle ja työvaliokunnalle.

Henkilöstö

Seuran palveluksessa ovat toiminnanjohtajan lisäksi tiedottaja, jäsenkoordinaattori, viestintäassistentti, kirjaston päivystäjä sekä julkaisusihteeri.

Neuvottelukunnat

Suomen Sukututkimusseuran suuri neuvottelukunta on Seuran ja paikallisten sukututkimusyhdistysten välinen yhteistyöelin, joka pitää kokouksen joka toinen vuosi.

Sukututkimuksen opettajien neuvottelukunta toimii Suomen Sukututkimusseuran ja sukututkimuksen opettajien yhteistyöelimenä sekä opetustehtävissä toimivien opettajien keskinäisen yhteydenpidon foorumina. Neuvottelukunta järjestää vuosittain vuosikokuksen lisäksi vähintään yhden koulutuspäivän.

Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä. Ne ovat asiantuntijaelimiä, jotka neuvoillaan avustavat hallitusta ja toiminnanjohtajaa toiminnan suunnittelussa tai vastaavat jonkin toimintamuodon toteutuksesta.

Vaalitoimikunta tekee vuosittain syyskokoukselle ehdotuksen Seuran puheenjohtajasta ja erovuorossa olevien muiden hallituksen jäsenten paikalle valittavista henkilöistä. Hallitus nimittää vaalitoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi ja siihen valitaan hallituksen ulkopuolelta neljä Seuran aktiivista jäsentä eri puolilta maata. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja on FM Raine Raitio.

Juridinen toimikunta hoitaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Seuran juridista edunvalvontatehtävää. Toimikunta vastaa juridisen edunvalvonnan linjauksista ja toiminnanjohtaja käytännön toimista.

Digitoimikunta vastaa Seuran ja sen kirjaston kirjojen ja muiden aineistojen digitoinnista sekä toimii hakupihahankkeen ohjausryhmänä.

Genoksen toimitusneuvosto on tieteellisen julkaisemisen asiantuntijoista koostuva elin, joka neuvoillaan avustaa hallitusta ja päätoimittajaa Genoksen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Genoksen toimituskunta vastaa Aikakauskirja Genoksen julkaisemisesta.

Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien järjestelytyöryhmä vastaa seminaarin ja esitelmäohjelman järjestämisestä.

Teemalauantai-työryhmä vastaa Teemalauantaiden järjestämisestä.

Hakupihahankkeen ja kirjaston digitointihankkeen yhteinen projektiryhmä vastaa kummankin hankkeen toteutuksesta.

Suomi-tietokantahankkeen projektiryhmä vastaa Suomi-tietokannan kehittämisestä.

Suku Forumin administrointiryhmä huolehtii siitä, että Suku Forumilla käytävä keskustelu tapahtuu foorumin sääntöjen mukaisesti.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)