Organisaatio

 

Yhdistyksen kokous

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous. Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous valtakunnallisten Sukututkimuspäivien yhteydessä maaliskuun puolivälissä ja syyskokous marraskuun lopulla Helsingissä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Aikakauskirja Genoksessa vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta. Seuran jäsen voi tehdä Seuran kokoukselle esityksiä ja aloitteita lähettämällä ne kirjallisina hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

 

Hallitus

Hallitus vastaa Seuran toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta. Lisäksi hallitus päättää strategisesta suunnittelusta.

Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Päätöksenteko hallituksessa tapahtuu työvaliokunnan esittelystä. Sihteerinä ja esittelijänä toimii Seuran toiminnanjohtaja.

 

Hallituksen työvaliokunta

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä sekä toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on työvaliokunnan esittelijä ja sihteeri.

 

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävänä on toteuttaa, johtaa ja valvoa Seuran operatiivista toimintaa hallituksen hyväksymän strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hallituksen ja työvaliokunnan tekemien päätösten mukaisesti. Lisäksi toiminnanjohtaja suunnittelee ja kehittää toimintaa, hoitaa yleishallintoa sekä valmistelee käsiteltävät asiat hallitukselle ja työvaliokunnalle.

 

Henkilöstö

Seuran palveluksessa ovat toiminnanjohtajan lisäksi tiedottaja, verkkopalveluasiantuntija, julkaisusihteeri, jäsenneuvoja, kirjaston päivystäjä sekä kolme freelance-toimittajaa.

 

Neuvottelukunnat

Suomen Sukututkimusseuran suuri neuvottelukunta on Seuran ja paikallisten sukututkimusyhdistysten välinen yhteistyöelin, joka kokoontuu vuosittain. Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan.

Sukututkimuksen opettajien neuvottelukunta toimii Suomen Sukututkimusseuran ja sukututkimuksen opettajien yhteistyöelimenä sekä opetustehtävissä toimivien opettajien keskinäisen yhteydenpidon foorumina. Neuvottelukunta pitää kokouksen kerran vuodessa. Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan.

 

Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä. Ne ovat asiantuntijaelimiä, jotka neuvoillaan avustavat hallitusta ja toiminnanjohtajaa toiminnan suunnittelussa tai vastaavat jonkin toimintamuodon toteutuksesta.

Vaalitoimikunta tekee vuosittain syyskokoukselle ehdotuksen Seuran puheenjohtajasta ja erovuorossa olevien muiden hallituksen jäsenten paikalle valittavista henkilöistä. Hallitus nimeää vaalitoimikunnan kolmen vuoden toimikaudeksi ja siihen valitaan hallituksen ulkopuolelta neljä Seuran aktiivista jäsentä eri puolilta maata.

Juridinen toimikunta hoitaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Seuran juridista edunvalvontatehtävää. Toimikunta vastaa juridisen edunvalvonnan linjauksista ja toiminnanjohtaja käytännön toimista.

Verkkopalvelutoimikunta toimii Seuran verkkopalvelujen kehittämistyötä ohjaavana asiantuntijaelimenä.  

Genoksen toimitusneuvosto on tieteellisen julkaisemisen asiantuntijoista koostuva elin, joka neuvoillaan avustaa hallitusta ja päätoimittajaa Genoksen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Genoksen toimituskunta vastaa Aikakauskirja Genoksen julkaisemisesta.

Teemalauantai-työryhmä järjestää Teemalauantain kevät- ja syyskaudella.

Geneettisen sukututkimuksen työryhmä järjestää vuosittain Geneettisen sukututkimuksen teemapäivän.

Pääkaupunkiseudun työryhmä järjestää paikallistoimintaa Helsingissä ja tekee tutustumiskäyntejä pääkaupunkiseudun kohteisiin.

Suomi-tietokantahankkeen projektiryhmä vastaa Suomi-tietokannan kehittämisestä.

Suku Forumin administrointiryhmä huolehtii siitä, että Suku Forumilla käytävä keskustelu tapahtuu foorumin sääntöjen mukaisesti.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)