SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Organisaatio

Suomen Sukututkimusseura on vuonna 1917 perustettu sukututkijoiden tieteellinen seura ja sukututkimuksen valtakunnallinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö sekä koulutus- ja muistiorganisaatio. Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous ja Seuran toiminnan järjestämisestä vastaa sen hallitus. Seura julkaisee vuosittain toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen.


Jäsenaloite

Jäsen voi tehdä Seuran toimintaa koskevan aloitteen hallitukselle. Aloitteet lähetetään sähköpostitse ja postitse toiminnanjohtajalle, joka esittelee ne hallituksen kokoukselle. Aloitteessa tulee mainita, että se osoitettu nimenomaan hallitukselle. Hallitus vastaa kaikkiin sille lähetettyihin aloitteisiin.

Lisäksi jäsen voi tehdä aloitteen Seuran kevät- ja syyskokoukselle. Sääntöjen mukaan nämä aloitteet on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen kevät- tai syyskokousta, koska hallituksen on annettava niistä lausunto lausunto. Aloitteessa on mainittava, mille kokoukselle se on osoitettu ja se on lähetettävä sähköpostitse tai postitse toiminnanjohtajalle.

Seuran toimisto ottaa mielellään vastaan jäsenten tekemiä kehittämisideoita. Niitä voi lähettää toiminnanjohtajalle tai muulle henkilöstölle mielellään sähköpostitse. Toimisto vastaa jokaiseen sille lähetettyyn kehittämisideaan.

Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Yhdistyksen kokous

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous. Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa Helsingissä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Aikakauskirja Genoksessa vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta. Seuran jäsen voi tehdä Seuran kokoukselle esityksiä ja aloitteita lähettämällä ne kirjallisina hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.


Vaalitoimikunta

Seuran johtosäännön mukaan hallitus nimeään enintään kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan vaalitoimikunnan tekemään syyskokoukselle esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta muusta jäsenestä, jotka ovat hallitukseen kuulumattomia Seuran aktiivisia jäseniä eri puolilta maata. Toiminnanjohtaja on vaalitoimikunnan sihteeri.

Toimikaudella 2024–2026 vaalitoimikuntaan kuuluvat Teuvo Ikonen (puheenjohtaja), Virpi Nissilä, Arja Rantanen ja Heikki Vuorimies. Seuran jäsenet voivat tehdä vaalitoimikunnalle ehdotuksia Seuran puheenjohtajasta ja uusista hallituksen jäsenistä osoitteella vaalitoimikunta@genealogia.fi.


Hallitus ja hallituksen työvaliokunta

Hallitus vastaa Seuran toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta. Lisäksi hallitus päättää strategisesta suunnittelusta. Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kaikkien Seuran hallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot löydät täältä.

Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Päätöksenteko hallituksessa tapahtuu työvaliokunnan esittelystä. Sihteerinä ja esittelijänä toimii toiminnanjohtaja.

Seuran hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä sekä toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on työvaliokunnan esittelijä ja sihteeri. 


Toiminnanjohtaja ja henkilöstö

Toiminnanjohtajan tehtävänä on toteuttaa, johtaa ja valvoa Seuran operatiivista toimintaa hallituksen hyväksymän strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hallituksen ja työvaliokunnan tekemien päätösten mukaisesti. Lisäksi toiminnanjohtaja suunnittelee ja kehittää toimintaa, hoitaa yleishallintoa sekä valmistelee käsiteltävät asiat hallitukselle ja työvaliokunnalle.

Seuran palveluksessa ovat toiminnanjohtajan lisäksi tiedottaja, verkkopalveluasiantuntija ja asiakasneuvoja sekä sekä Aikakauskirja Genoksen vastaava päätoimittaja. Seuran toiminnanjohtajan ja henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.


Toimikunnat ja työryhmät

Seuran hallitus ja toiminnanjohtaja perustavat tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä. Ne ovat asiantuntijaelimiä, jotka neuvoillaan avustavat hallitusta ja toiminnanjohtajaa toiminnan suunnittelussa tai vastaavat jonkin toimintamuodon toteutuksesta.

Verkkopalvelutoimikunta toimii Seuran verkkopalvelujen kehittämistyötä ohjaavana asiantuntijaelimenä. Verkkopalvelutoimikuntaan kuuluvat Tomi Ahoranta (puheenjohtaja), P. T. Kuusiluoma ja Ismo Malinen. Sihteerinä ja esittelijänä toimii Seuran verkkopalveluasiantuntija. 

Koulutustoimikunta suunnitelee Seuran koulutuspalveluja. Toimikuntaan kuuluvat Santeri Palviainen (puheenjohtaja), Hanne Clandér, Jouni Elomaa, Mervi Lampi, Tiina Miettinen ja Riikka Piironen. Sihteerinä ja esittelijänä toimii Seuran toiminnanjohtaja.

Julkaisutoimikunta toimii Seuran julkaisutoimintaa ohjaavana asiantuntijaelimenä. Toimikuntaan kuuluvat Christer Kuvaja (puheenjohtaja), Tiina Miettinen, Anssi Mäkinen, Jukka Partanen ja Katja Tikka.

Genoksen toimitusneuvosto on tieteellisen julkaisemisen asiantuntijoista koostuva elin, joka neuvoillaan avustaa vastaavaa päätoimittajaa Aikakauskirja Genoksen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimitusneuvostoon kuuluvat Tiina Miettinen (puheenjohtaja), Magdalena af Hällström, Ulla Koskinen ja Veli Pekka Toropainen.

Juridinen toimikunta hoitaa Seuran juridista edunvalvontatehtävää. Toimikuntaan kuuluvat Arto Astikainen (puheenjohtaja), Jouni Elomaa, Santeri Palviainen, Kari Salo ja Roy Sjöblom

Teemalauantai-työryhmä järjestää Teemalauantain kevät- ja syyskaudella sekä ruotsinkielisen seminaarin. Työryhmään kuuluvat Jukka Partanen (puheenjohtaja), Christer Kuvaja, Marketta Kännö, Mervi Lampi, Terhi Nallinmaa-Luoto ja Marja Pohjola.

Geneettisen sukututkimuksen työryhmä järjestää vuosittain Geneettisen sukututkimuksen teemapäivän. Työryhmään kuuluvat Riikka Piironen (puheenjohtaja), Jouni Kakkonen, Jari Lehtinen ja Timo Rossi.

Pääkaupunkiseudun työryhmä järjestää paikallistoimintaa Helsingissä ja tekee tutustumiskäyntejä pääkaupunkiseudun kohteisiin. Työryhmään kuuluvat Kari Salo (puheenjohtaja) ja Mikko Kuitula.

Suku Forumin moderointiryhmä huolehtii siitä, että Seuran keskustelupalsta Suku Forumilla käytävä keskustelu tapahtuu palstan sääntöjen mukaisesti. Moderointiryhmään kuuluvan Seuran verkkopalveluasiantuntija (administraattori), Jouni Kaleva ja Juha Vuorela.

Sukututkimusopettajaverkoston johtoryhmä järjestää koulutusta, tapaamisia ja vertaistukea sukututkimusopettajile. Johtoryhmään kuuluvat Santeri Palviainen (puheenjohtaja), Hanne Clandér, Marja Kaski ja Hannu Numminen.


Ladattavat asiakirjat