SUKUTUTKIJAN LÄHTEET

Lyhenteitä

Tälle sivulle on koottu luettelo eri sukututkimuksen lähteissä esiintyvistä yleisimmistä suomalaisista, ruotsalaisista ja latinalaisista lyhenteistä sekä niiden käännökset eri kielille. Luettelossa lyhenteet on järjestetty aakkosittain. Luettelon ovat koonneet Leif Mether ja Assi Valve. Luettelo ei ole täydellinen. Luettelon tiedot on poimittu luettelon jälkeen esitetyistä kirjallisuudesta.


Lyhenne Sana(t) Suomeksi Ruotsiksi
841 anno 1841 vuonna 1841 år 1841
a anno vuonna år
a.a. ad acta liitetään   asiakirjoihin, arkistoon lagt till   handlingarna
a.a. ana partes yhtä paljon lika mycket
Ab Aboensis turkulainen åbobo
ab abiit muutti pois   (seurakunnasta) avgick,   utflyttade, flyttat (ur församlingen)
ab absenterad poisjätetty lämnat bort
abr abortivus keskonen för tidigt född,   ofullgånget foster
abs absens poissaoleva frånvarande
abs absolution synninpäästö syndernas   förlåtelse
abs absolverad saanut   synninpäästön fått   syndaförlåtelse
a.c. anno currenti tänä vuonna under innevarande   år
acc accessit tuli, muutti   sisään (seurakuntaan) kom, inflyttade   (till församlingen)
acces accessit tuli, muutti   sisään (seurakuntaan) kom, inflyttade   (till församlingen)
A.D. Anno Domini Herran vuonna i Herrens år
A.D. ascensio Domini Kristuksen   taivaaseen astuminen Kristi himmelsfärd
a.   diac. archidiaconus arkkidiakoni ärkedjäkne
adj. adjunctus apulaispappi pastorsadjunkt
adj.a.praep. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
adj.archipr. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
adj.archipraep. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
adj.archipraepos. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
adj.m. adjunctus   ministerii apulaispappi pastorsadjunkt
adj.min. adjunctus   ministerii apulaispappi pastorsadjunkt
adj.minist. adjunctus   ministerii apulaispappi pastorsadjunkt
adj.p. adjunctus pastoris kirkkoherranapulainen kyrkoherdeadjunkt
adj.past. adjunctus pastoris kirkkoherranapulainen kyrkoherdeadjunkt
adj.pr. adjunctus   praepositi rovastinapulainen prostadjunkt
adj.praep. adjunctus   praepositi rovastinapulainen prostadjunkt
adj.praepos. adjunctus   praepositi rovastinapulainen prostadjunkt
adjunct. adjunctus apulaispappi pastoradjunkt
adjut adjutant adjutantti adjutant
adm adminus vähintään, ainakin minst, åtminstone
adm admittera,   admitterad päästä ripille,   päästetty ripille konfirmerad
adm admonitum nuhde, varoitus förebråelse,   varning
affl afflytta muuttaa pois avflytta
afg afgången eronnut, muuttanut   surakunnasta avgången,   avflyttad från församlingen
afg av förra giftet edellisestä   aviosta av förra giftet
afh afhysa häätää, autioittaa avhysa
afl avfälling luopio avfälling
afl afliden, avliden vainaja, kuollut avliden, död
afsk afskedad eläkkeellä,   eronnut avskedad
afsk S afskedad soldat palveluksesta   eronnut sotamies avskedad soldat
afsk.sold. afskedad soldat palveluksesta   eronnut sotamies avskedad soldat
a.h. ante hac tätä ennen före detta
a.i. ad interim toistaiseksi tills vidare
al aliqvid jossain määrin i någon mån
al alumnus koululainen,   kasvatuslapsi, suojatti, caswatti skolelev,   fosterbarn, skyddsling
a.m. ante meridiem ennen puoltapäivää före middagen
an anno vuonna år
a.n. ante nuptias,   antenuptialis ennen vihkimistä   syntynyt född före   äktenskapet
ang angiven aviottoman lapsen   isäksi ilmoitettu meddelade som oä   barnets far
anl anlända saapua anlända
anm anmärkningar huomautuksia anmärkningar
ann anno vuonna år
ann annoterad merkitty muistiin annoterad
a-o anno vuonna år
a:o anno vuonna år
A.PM. ad perpetuam ainaiselle   muistolle till ständig   åminnelse
apol apologist laskennon opettaja räknelärare i   apologistskola
appell appellation vetoomus, valitus vädjan, klagomål
apr april, aprilus huhtikuu april
a.praep. archipraepositus tuomiorovasti domprost
archidiac. archidiaconus arkkidiakoni ärkedjäkne
archipr. archipraepositus tuomiorovasti domprost
archipraep. archipraepositus tuomiorovasti domprost
archipraepos. archipraepositus tuomiorovasti domprost
archipr.adj. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
archipr.adjunct. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
archipraepos.adj. adjunctus   archipraepositi tuomiorovastin   apulainen domprostsadjunkt
arr arrendator (säätyläinen)   talonvuokraaja arrendator
A.   Symb. athanasianum   symbolicum Athanasiuksen   uskontunnustus athanasianska   trosbekännelsen
At athanasianum   symbolicum Athanasiuksen   uskontunnustus athanasianska   trosbekännelsen
Ath.   Symb. athanasianum   symbolicum Athanasiuksen   uskontunnustus athanasianska   trosbekännelsen
att attest todistus skriftlig intyg,   betyg
aug august, augustus elokuu augusti
a.u.s. anno ut supra edellä mainittuna   vuonna i det år som anges   ovan
A.X anno Christi Kristuksen vuonna under Kristi år
b barn lapsi barn
b beatus autuas, vainaja salig, avliden
b bene hyvin väl
b bergsman vuorimies bergsman
b betyg todistus betyg
b bonde talollinen,   isäntä, talonpoica bonde
b borta poissa(oleva) borta
b bror, broder veli bror, broder
b brukare maan vuokraaja brukare
b båge jousi båge
backst backstugosittare mäkitupalainen backstugusittare
barnsj barnsjukdom lastentauti barnsjukdom
bapt baptismus kaste dop
bats beatus autuas, vainaja salig, avliden
BB, Bb,   bb barnboken lastenkirja barnboken
bb brottmålsboken rikoskirja brottmålsboken
B.Br.,   B.br. bondens broder talollisen veli bondens broder
BD brevdiarium kirjediaari brevdiarium
bd bonde talollinen,   isäntä, talonpoica bonde
b.d. bådas dotter molempien tytär bådas dotter
bde.enk. bonde enka talollisen leski bondänka
bd. måg bondes måg talollisen vävy bondmåg
befr befriad vapautettu verosta befriad från skatt
beg. på   fyll. begiven på fylleri taipuvainen   juopotteluun begiven på fylleri
begr begraven haudattu begraven
bek på bekänt på tunnustanut   isyyden bekänt på
bemte bemälte edellä mainittu förut omtalade,   ovannämnda
bet betjänt palvelija betjänt
bet. betyg todistus betyg
be:te bemälte edellä mainittu förut omtalade,   ovannämnda
bett bettlare kerjäläinen tiggare
bf barnfaddar lapsen kummit barnfadder
b.f.b. befriad för barn verovapautettu   lasten perusteella befriad (från   skatt) för barn
bft bötfälld sakotettu bötfälld
b. kl.   p. bårkläderpenning käärinliinamaksu bårklädespenning
bl blind sokea blind
blm bolagsman yhtiömies bolagsman
bokh bokhållare kirjanpitäjä bokhållare
Bondes bondenson talollisen poika bondeson
both bothniensis pohjanmaalainen österbottning
bouppt bouppteckning perukirjoitus bouppteckning
bq bondekvinna talollinen nainen bondekvinna
Br bror, broder veli bror, broder
br brott rikos brott
Br brottmålsboken rikoskirja brottmålsboken
br bruka viljellä, käyttää bruka, odla
br bräcklig sairaalloinen,   raihnas bräcklig
br böner rukoukset böner
brb brottmålsboken rikoskirja brottmålsboken
brkl bräcklig sairaalloinen,   raihnas bräcklig
br.m. brevimanu lyhyesti i korthet
brandv brandvakt palovartija brandvakt
brd brorsdotter veljentytär brorsdotter
Brof brofogde siltavouti brofogde
brs brorson veljenpoika brorson
bräkl bräcklig sairaalloinen,   raihnas bräcklig
bröstv bröstvärk rinnanpakotus bröstvärk
bs beatus autuas, vainaja salig, avliden
b.s. bådas son molempien poika bådas son
Bs.Br. bondens broder talollisen veli bondes broder
B.Sr. bondens syster talollisen sisar bondes syster
b.sj. barnsjukdom lastentauti barnsjukdon
b.m. beatae memoriae vainajan muistolle i salig åminnelse
bm båtsman merisotilas,   laivamies båtsman
bt beatus autuas, vainaja salig, avliden
bt båtsmanstorp merisotilaan,   laivamiehen torppa båtsmanstorp
b.v. bene vixit hän eli hyvin han/hon levde väl
bön.F.v. bönen Fader vår Isä meidän rukous bönen Fader vår
C centum sata hundra
ca.m. causa mortis kuolinsyy dödsorsak
Cap. capitaine kapteeni kapten
Capit capitaine kapteeni kapten
Capell. Capellanus kappalainen komminister,   kaplan
c.b. communion bok rippikirja kommunionbok
cf confer vertaa jämför
cfr confer vertaa jämför
c.g. curam gerens viranhoitaja   (armovuoden saarnaaja) tjänstförrättande,   (nådårspredikant)
c.ger. curam gerens viranhoitaja   (armovuoden saarnaaja) tjänstförrättande,   (nådårspredikant)
c.ger.p. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.ger.past. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.g.past. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.ger.pr. curam gerens   praepositi rovastin viran   hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin   arvon) tjänstförrättande   prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.ger.praep. curam gerens   praepositi rovastin viran   hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin   arvon) tjänstförrättande   prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.l. citato loco mainitussa   paikassa, kohdassa på anfört ställe
claris.ds. clarissimus   dominus erittäin mainio   herra utmärkt herre
cod. codex lakikirja, vanha   sidottu käsikirjoitus lagbok, gammal   handskriven bok
comminist comminister komministeri   (kappalainen) komminister   (kaplan)
communic communicantes kinkeri vieraat nattvardsgäster
Comp compani komppania kompani
comstr comminister komministeri   (kappalainen) komminister   (kaplan)
conf confirmation ripillepääsy,   hätäkasteen vahvistus konfirmation,   konfirmering av nöddop
conf. 1 confessio 1   syndabekännelsen;   Jag fattig syndig människa
conf. 2 confessio 2   syndabekännelsen;   Barmhärtige Gud
conf. 3 confessio 3   syndabekännelsen;   O Du allra mildaste korsfäste Herre Jesu Kristi
conj conjugati kuulutetut,   vihityt förelysta, vigda
consang consanguineus verenheimolainen,   veli, sisar, sukulainen av samma blod,   bror, släkting, syster
cons.notars. consistorii   notarius konsistorin   notaari (tuomiokapitulin notaari) sekreterare i   konsistoriet (notarie i domkapitlet)
consist.notars. consistorii   notarius konsistorin   notaari (tuomiokapitulin notaari) sekreterare i   konsistoriet (notarie i domkapitlet)
cons.praes. consistorii   praeses konsistorin   esimies förman i   konsistoriet
consist.praes. consistorii   praeses konsistorin   esimies förman i   konsistoriet
contr.p. contractus   praepositus lääninrovasti länsprost
contr.praep. contractus   praepositus lääninrovasti länsprost
cop copulatus,   copulati vihitty, vihityt vigd, vigda
cop.vid. copia vidimata todistettu   jäljennös bevittnad avskrift
corp corporal korpraali korpral
c.p.ger. curam pastoris   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.past.g. curam pastoris   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.past.ger. curam pastoris   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
c.pr. contracts prost sopimus rovasti kontraktsprost
c.pr.ger curam praepositi   gerens rovastin viran   hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin   arvon) tjänstförrättande   prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.praep.ger curam praepositi   gerens rovastin viran   hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin   arvon) tjänstförrättande   prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
cr. currentis kuluva, kuluvana innevarande
cr.h. cronohemman kruununtila kronohemman
cr.hem. cronohemman kruununtila kronohemman
c.t. cum testimonio todistuksen kera,   todistuksen perusteella med betyg
cur.g. curam gerens viranhoitaja   (armovuoden saarnaaja) nådårspredikant
cur.ger. curam gerens viranhoitaja   (armovuoden saarnaaja) nådårspredikant
cur.ger.p. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
cur.g.past. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
cur.ger.past. curam gerens   pastoris kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
cur.p.ger. curam pastor   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
cur.past.g. curam pastor   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
cur.past.ger. curam pastor   gerens kirkkoherran   viranhoitaja tjänstförrättande   kyrkoherde
    
D 500 500 500
d dag päivä dag
d daler taaleri daler
d datum päiväys datum
d dies päivä dag
D doctor tohtori doktor
d dotter tytär dotter
d dräng renki, drengi dräng
d död kuollut död
Dav. Ps Davids psalmer Daavidin psalmit Davids psalmer
d.b denna bok tämä kirja denna bok
d.b deras barn heidän lapsensa deras barn
db dombok tuomiokirja dombok
db dödbok kuolleittenkirja dödbok
dca dominica sunnuntai söndag
dcb decembris joulukuu december
decalog decalogus kymmenen käskyä tio Guds bud
dec decembris,   december joulukuu december
del deleatur jätettäköön pois lämnas bort
Demois Mademoiselle neiti fröken
dej dejectus erotettu, suljettu   pois srk:n toiminnasta avsatt, avstängd   från församlingens verksamhet
descr descriptum jäljennös kopian, avskriften
df defuncti kuolleet döda
df defunctus kuollut död
dg dräng renki, drengi dräng
d.h dennes hustru tämän vaimo dennes hustru
diac. diaconus diakoni diakon
dicta   s.s dicta scripurae   sacrae pyhät kirjoitukset de heliga   skrifterna
div.v.minist. divini verbi   minister jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
div.verb.minist. divini verbi   minister jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
dj deija jalkavaimo,   taloudenhoitaja hushållerska
dj deija karjakko, imettäjä deja, amma
djp dejpiga navetta piika ladugårdspiga
d.k daler kopparmynt kuparitaaleri daler kopparmynt
d.km daler kopparmynt kuparitaaleri daler kopparmynt
d.kmt daler kopparmynt kuparitaaleri daler kopparmynt
d.l datus locus annettu paikka given plats
d.l.m datus locus   monumentis muistomerkin   annettu paikka minnesvårdens   givna plats
dm dominium omistusoikeus äganderätt
dm dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
dn dominica sunnuntai söndag
dn dominium omistusoikeus äganderätt
dn dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
dnca dominica sunnuntai söndag
dni dominica sunnuntai söndag
dnica dominica sunnuntai söndag
dnis dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
dni.v.minist. divini verbi   minister jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
dnm dominium omistusoikeus äganderätt
dnm dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
dnus dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
d:o dito sama kuin edellä,   samoin dito
do dito sama kuin edellä,   samoin dito
doca dominica sunnuntai söndag
doct doctor tohtori doktor
doct.S.S.Th. doctor   sacrosanctae theologiae pyhän teologian   tohtori helig teologie   doktor
doct.S.S.Theol. doctor   sacrosanctae theologiae pyhän teologian   tohtori helig teologi   doktor
dom dominica sunnuntai söndag
dom dominium omistusoikeus äganderätt
dom dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
dom domus tila, koti gård, hem
don doning kapineet, kangas doning
dot dotter tytär dotter
dotr dotter tytär dotter
dr dräng renki, drengi dräng
dr doctor tohtori doktor
dr dotter tytär dotter
drag dragon rakuuna, draguna dragon
drg dragon rakuuna, draguna dragon
drg dräng renki, drengi dräng
drgf drängfogde isäntärenki drängfogde
drgp drängpojke renkipoika drängpojke
drunkn drunkning hukkunut drunkning,   drunknat
d.s daler silvermynt hopeataaleri daler silvermynt
d.s denna sida tämä sivu denna sida
ds dominus herra, isäntä,   Jumala herre, husbonde,   Gud
d.sm daler silvermynt hopeataaleri daler silvermynt
d.smt,   d:smt daler silvermynt hopeataaleri daler silvermynt
dv dagsverke taksvärkki dagsverke
d.y den yngre nuorempi den yngre
d.ä den äldre vanhempi den äldre
dödf. död född kuolleena syntynyt dödfödd
D.V.M. divini verbi   minister jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
d.v.Minist. divini verbi   minister jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
e enka leskivaimo änka
e enkling leskimies änkling
ea enka leskivaimo änka
e.a. ejusdem anni samana vuonna samma år
e.a. ex actis asiakirjojen   mukaan enligt dokument
e.att. enligt attest todistuksen mukaan enligt attest
e.c. exempli causa esimerkiksi till exempel
ecca ecclesia kirkko kyrka
eccl ecclesia kirkko kyrka
ed. editit on julkaissut har gett ut
e.d. ejusdem dei samana päivänä samma dag
ed med ed valalla med ed
e.e.u enligt egen   uppgift oman tiedon mukaan enligt egen   uppgift
e.g. exempli gratia esimerkiksi till exempel 
eg egare omistaja ägare
ejusd ejusdem sama, samana samma
e.l. ejus logo hänen tilallaan i hans ställe
em enkeman leskimies änkeman
E.N. Eder Nåde teidän armonne ers nåde
en enka leskivaimo änka
enck encka leskivaimo änka
ench encha leskivaimo änka
enchl enkling leskimies änkling
enck enckeman leskimies änkeman
enk enkling leskimies änkling
enkl enkling leskimies änkling
enk. m. enkeman leskimies änkeman
e.o. ex officio viran puolesta extraordinarie
e.p. ex protocollo protokollan mukaan enligt protokollet
EPS episcopus piispa biskop
Es Eders teidän er
e.t. ex testamente testamentin mukaan enligt testamentet
etc et cetera ja niin edelleen och så vidare
e.u egen uppgift oma tieto egen uppgift
e.u.straff efter undgått   straff kärsityn   rangaistuksen jälkeen efter undgått   straff
ex examinerad kuulusteltu förhörd
ex.et.adm. examinerad och   admitterad kuulusteltu ja   saanut luvan osallistua kinkereille förhörd och fått   tillåtelse att delta i nattvarden
exhib exhiberad näytetty,   osoitettu uppvisat, företedd
exp. expedierat lähetetty expedierat
explic explicato selitys (osaa   Lutherin selitykset) redigt (kan   Luthers förklaring)
f fadder kastetodistaja,   kummi dopvittne, gudfar,   gudmor
f far isä far
f fenno suomenkielinen finskspråkig
f filia tytär dotter
f filius poika son
f finne suomalainen finsk
f finsktalande suomea puhuva finsktalande
f folio kirjan lehti blad
f född syntynyt född
f följande seuraava följande
f. förelyst kuulutettu förelyst
f. förlovad kihlattu förlovad
f församling seurakunta församling
fa fabriks arbetare tehdastyöläinen fabriksarbetare
fabr.   arb. fabriks arbetare tehdastyöläinen fabriksarbetare
fanj fanjunkare lippujunkkari fanjunkare
fb farbror setä farbror 
fbr farbror setä farbror 
fd före detta entinen före detta
fe fenno suomenkielinen finsktalande
f.et.f filii et filiae pojat ja tyttäret söner och döttrar
f.e.h filius et heres poika ja   perillinen son och ättling
f.et.h filius et heres poika ja   perillinen son och ättling
febr februari helmikuu februari
fg första gång ensi kerran   (ehtoollisella) första gången
fisk fiskare kalastaja fiskare
fj.l. fjällapp tunturilappalainen fjällapp
fjäll   l. fjällapp tunturilappalainen fjällapp 
f.l. fecit locum teki tilaa gjorde plats
f.l. fiskarelapp kalastajalappalainen fiskarelapp
fl flicka tyttö flicka
fl flyttad muuttanut flyttad
fl. b. flyttning betyg muuttokirja flyttningsbetyg
flbet. flyttning betyg muuttokirja flyttningsbetyg
fl.   bet. flyttning betyg muuttokirja flyttningsbetyg
fn fodernöd rehupula fodernöd
FN Furstliga Nåde ruhtinaallinen   armo furstliga nåde
fo födelseort syntymäpaikka födelseort
fol folium, folia aukeama, lehti,   lehdet blad, sida, sidor
four fourier majoitusmestari furir
fr far isä far
fr framliden mennyt, vainaja framliden
fr framte tuoda esiin,   näyttää, osoittaa framvisa
fr frater veli bror
fr från -sta från
fr frånvarande poissaoleva frånvarande
fr frälse verovapaus, rälssi frälse
fra frater veli, veljen tai   siskon poika, miespuolinen serkku broder, bror eller   systerson, manlig kusin
fr.a. frater ave ollos tervehditty   veli var hälsad broder
frd fjärding neljännes fjärding
frdsl fredsslutet rauhansopimus fredsslutet
frsk frånskild eronnut frånskild
frsl församling seurakunta församling
frv frånvarande poissaoleva frånvarande
fsv försvarlig   (kunskap) välttävät tiedot försvarlig kunskap
fsvarl försvarlig   (kunskap) välttävät tiedot försvarlig kunskap
ftt flyttad muuttanut flyttat
fullm fullmakt,   fullmäktig valtakirja,   valtuutettu fullmakt,   fullmäktig
förg.   enka föregångsenka leski, joka vastaa   puhemiestä (avioliittoasioissa), leski, joka kulki morsiamen edellä häissä   tai lasta kantavan edellä kastetilaisuudessa änka, som svarar   mot talesman (vid äktenskap), änka, som vandrar före bruden vid vigsel eller   före den som bär barnet vid dop
förnedr   q.p. förnedrad kvinno   person häväisty nainen förnedrad   kvinnsperson
förp.   eg förpantnings egare pantin omistaja pantägare
förv. förvaras siirretty yleiseen   aktisarjaan, säilytetään förvaras
förvs. förvaras siirretty yleiseen   aktisarjaan, säilytetään förvaras
g gammal vanha gammal
g gemene sotilas, rivimies soldat, gemene man
g gesäll kisälli gesäll
g gift nainut, naimisissa   oleva gift
g given laadittu, annettu given
g gårdsegare tilanomistaja gårdsägare
G.B. gamla bonde vanha isäntä gamla bonden
G.B.,   G.b. gamla (kommunion)   boken vanha (rippi)kirja gamla   (kommunion)boken
g.b. gosse barn poikalapsi gossebarn
G.Bde.Enk. gamla bonde enkan entisen talollisen   leski gamla bondeänkan
G.Be.Enk. gamla bonde enkan entisen talollisen   leski gamla bondeänkan
g.b.f. gamla bokens folio edellisen (vanhan)   rippikirjan sivu gamla   (kommunion)bokens sida
g.b.pag. gamla bokens sida edellisen (vanhan)   rippikirjan sivu gamla   (kommunion)bokens sida
g.b.upp. gamla bokens   uppslag edellisen (vanhan)   rippikirjan aukeama gamla   (kommunion)bokens uppslag
gd gårdsdotter talontytär gårdsdotter
gem gemini, gemellus kaksonen,   kaksoset, caxoinen tvilling,   tvillingar
ges gesäll kisälli gesäll
gl gammal vanha gammal
gl piga gammal piga vanhapiika gammal piga 
gl   värdh gammal värdh vanha isäntä gammal bonde
g:ne gemene man rahvas, rivimies gemene man
G O B giftas och   barnaboken vihittyjen ja   kastettujen kirja längden över vigda   och döpta
gr gravid, grosses raskaana oleva gravid 
gr går käy   (ehtoollisella) går (i nattvard)
gr.r. gränsridare rajavartija   (vartioi rajaa hevosella ratsastaen), tullaaja gränsridare (vid   tullen), patrullerar landets gränser till häst
grd gård talo gård
gs gesäll kisälli gesäll
g. st. gamla stilen vanha luku,   juliaaninen kalenteri benämning på datum   i julianska kalendern
guhlsj guhlsjukdom keltatauti gulsot
       
h heliga pyhä heliga
h heres, heredes perillinen,   perilliset arvinge, arvingar,   arvtagare
h herr herra herr
h hoc tänne, tälle   seudulle hit, dit, till   denna ort
h hora huora hora
h hora tunti, hetki timme, stund
h husbonde talonisäntä,   talollinen, isäntä husbonde
h hustavlan huoneentaulu hustavlan
H, h. hustru vaimo hustru
h hyresgäst vuokralainen hyresgäst
h.a. hoc anno tänä vuonna under detta år
hadtr hemmadotter kotona asuva tytär hemmadotter
h.a.n. hora ante meridiem ennen puolta   päivää före middagen
handl handlande kauppias handlande
hant hantlangare apumies, kätyri hantlangare
h.b. historiebok historiakirja historiebok
hb,   h.b. husbonde talonisäntä,   talollinen, isäntä husbonde
hbd husbonde talonisäntä,   talollinen, isäntä husbonde
hbg härbergerad majoitettu härbärgerad
h.c. hele cathekesen koko katekismus hela katekesen
hc hic täällä, tällä   paikalla här, här på denna   plats
hc hinc täältä, tältä   seudulta härifrån, från   denna ort
hc hoc tänne, tälle   seudulle hit, dit, till   denna ort
h.c. honoris causa kunnian takia för hederns skull
hd hemmadotter kotona asuva tytär hemmadotter
h:d, hd härad kihlakunta härad
hdottr hemmadotter kotona asuva tytär hemmadotter
h.d.u.ä hennes dotter utom   äktensap hänen avioliiton   ulkopuolinen tyttärensä hennes dotter utom   äktenskapet
h.e. hoc est se on, toisin   sanoen det är, det vill   säga
hfst hufvudstycke katekismuksen   pääkappaleet huvudstyckena i   katekesen
heg hemmansegare talon-,   tilanomistaja hemmansägare
hem hemman talo, tila hemman
hemdr hemmadotter kotona asuva tytär hemmadotter
hemmas hemmason kotona asuva poika hemmason
hemseg hemmansegare talon-,   tilanomistaja hemmansägare
hemson hemmason kotona asuva poika hemmason
her heres, heredes perillinen,   perilliset arvinge, arvingar,   arvtagare
hets   feb hetsig feber kova kuume hetsig feber
hg hemmansegare talon-,   tilanomistaja hemmansägare
hg hyresgäst vuokralainen hyresgäst
H.H. Hans Helighet Hänen pyhyytensä   (paavi) Hans Helighet   (påven)
H.H. Hans/Hennes höghet Hänen korkeutensa Hans/Hennes höghet
H.H. Hans högvärdighet Hänen   korkeaarvoisuutensa (piispa) Hans högvärdighet   (biskop)
H.H. Högädle herre jalosukuinen herra högädle herre
H.H.N Herrens heliga   nattvard Herran pyhä   ehtoollinen Herrens heliga   nattvard
H.J. hic jacet tässä lepää här vilar
H.K.M. Hans Kongliga   Majestät Hänen   Kuninkaallinen Majesteettinsa Hans Kungliga   Majestät
h.l. hoc loco tässä (paikassa) på denna plats
h.l. hic locus paikka missä   olen/olemme ställe där jag/vi   är
hhu hans hustru hänen vaimonsa hans hustru
hm husman loinen husman
hms hemma med skrud (vihitty) kotona   juhla-asussa vigd hemma med   skrud
hmäg hemmansägare talon-,   tilanomistaja hemmansägare
hn, h:n hemman talo, tila hemman
honor.past. honorarius pastor nimipastori   (varapastorin arvonimen saanut) vice pastor
honor.praep. honorarius   praepositus nimirovasti   (rovastin arvonimen saanut) prost (fått   prosttitel)
hovsl hovslagare kengittäjä hovslagare
hpm hora post meridiem jälkeen puolen   päivän efter middagen
hr heres, heredes perillinen,   perilliset arvinge, arvingar,   arvtagare
hr, h:r herr herra herr
hr hustru vaimo hustru
hr hora huora hora
hrd heres, heredes perillinen,   perilliset arvinge, arvingar,   arvtagare
hru hustru vaimo hustru
hrts häradsrätts kihlakunnanoikeuden häradsrätts
hs hemmason kotona asuva poika hemmason
hs heres, heredes perillinen,   perilliset arvinge, arvingar,   arvtagare
hson hemmason kotona asuva poika hemmason
h.sp. hic sepultus täällä haudattu här begravd
hst hustru vaimo hustru
hu hustru vaimo hustru
hufwst hufwudstycke katekismuksen   pääkappaleet huvudstyckena i   katekesen
hufvudst hufvudstycke katekismuksen   pääkappaleet huvudstyckena i   katekesen
hus hemma utan skrud (vihitty) kotona   ilman juhla-asua vigd hemma utan   skrud
hust hustavlan huoneen taulu tolv korta tillägg   till Luthers katekes
hustaf hustavlan huoneen taulu tolv korta tillägg   till Luthers katekes
hustafl hustavlan huoneen taulu tolv korta tillägg   till Luthers katekes
hust hustru vaimo hustru
hva? vilken, vilket,   vilka mikä, kumpi vilken, vilket,   vilka
hwars? vems kenen vems
hvi? vad, varför mikä, miksi vad, varför
h.x hora timma kymmenes tunti tionde timman
häg hemmansägare talon-,   tilanomistaja hemmansägare
härst härstädes täällä härstädes 
I   yksi ett
I   (pronomini) Te (pronominet) Ni
i inhysing loinen,   itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
ib ibidem samassa paikassa,   sama henkilö på samma ställe,   samma person
ibid ibidem samassa paikassa,   sama henkilö på samma ställe,   samma person
ibm ibidem samassa paikassa,   sama henkilö på samma ställe,   samma person
id. idem sama den/det samma
id.e. id est se on det är, det vill   säga
I.D.N. In Dei Nomine Jumalan, Herran   nimessä I Guds namn
i.e. id est se on det är, det vill   säga
i.f. in fronte etusivulla på första sidan
i.f.g. i förra giftet edellisessä   avioliitossa i förra giftet
i.fr. in fronte etusivulla på första sidan
ifr ifrån -sta från, ifrån
if skr iförd brudskrud vihitty   morsiuspuvussa iförd i brudskrud
I.N. in nomine jonkin nimeen i (någons) namn
in inhysing loinen,   itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
in.f. in fronte etusivulla på första sidan
inh inhysing loinen,   itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
inhys inhysing loinen,   itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
ill illegitima, -mus laiton, avioton   lapsi, äpärä olaglig,   utomäktenskapligt barn
illeg illegitima, -mus laiton, avioton   lapsi, äpärä olaglig,   utomäktenskapligt barn
incl inclusive mukaan lukien inklusive
indid indidem samasta paikasta från samma ställe
I.N.D. In Nomine Dei Jumalan, Herran   nimessä I Guds namn
infl inflytta muuttaa   seurakuntaan flytta till   församlingen
I.N.I. In Nomine Jesu Jeesuksen nimeen I Kristi namn
ink.   n:o 10   saapumisnumero 10 anlänt som nr 10
inths.   yhtiömies bolagsman
intr. interimistisk väliaikainen tillfällig
I.p.C In pace Christi Jeesuksen rauhaa I Kristi frid
I.p.D In pace Domini Herran rauhaa I Herrens frid
i.q. idem quod sama kuin det samma som
i:r junior nuorempi junior, den yngre
i.s.g i senare giftet myöhemmässä   avioliitossa i senare giftet
it. item samoin också, likaså
J   (pronomini) Te (pronominet) Ni
j jungfru neito, neitsyt ogift (yngre)   kvinna, jungfru
ja jordbruksarbetare maatyöläinen jordbruksarbetare
jgfru jungfru neito, neitsyt ogift (yngre)   kvinna, jungfru
jun. junior nuorempi junior, den yngre
k konfirmerad päästetty ripille konfirmerad
k krok koukku krok
k kyrklig vigsel kirkollinen   vihkiminen kyrklig vigsel
k kyrkotagen kirkotettu kyrktagen
kb kyrkobok kirkonkirja kyrkbok
kb kyrkoby kirkonkylä kyrkby
K. Br. Kejserlig brev keisarin kirje kejserligt brev
K.   Cirk. Kejserligt   cirkulär keisarin   kiertokirje kejserligt   cirkulär
KD kirjediaari kirjediaari brevdiarium
KF Kejserlig   förordning keisarillinen   asetus kejserlig   förordning
KF kyrko fattig kirkonvaivainen kyrkfattig
kf kyrko fattig kirkonvaivainen kyrkfattig
kfatt kyrko fattig kirkonvaivainen kyrkfattig
kgg kyrkotagen kirkotettu kyrktagen
Kgl Kunglig kuninkaallinen kunglig
Kgl.   M:t Kunglig Majestät kuninkaallinen   majesteetti Kunglig Majestät
kh kyrkoherde kirkkoherra kyrkoherde
kikh kikhosta hinkuyskä kikhosta
kis kista pitäjän vankitupa,   häkki, vankila socken häkte,   fängelse
KK Kejserlig   kungörelse keisarin kuulutus kejserlig   kungörelse
kkg kyrkotagen kirkotettu kyrktagen
kl klockor,   klockringning kirkonkellot,   kellojensoitto klockor,   klockringning
klr klockare lukkari klockare
klr klockor,   klockringning kirkonkellot,   kellojensoitto klockor,   klockringning 
km kopparmynt kupariraha kopparmynt
K.   Maj:t Kunglig Majestät kuninkaallinen   majesteetti Kunglig Majestät
kmt kopparmynt kupariraha kopparmynt
K. M:t Kunglig Majestät kuninkaallinen   majesteetti Kunglig Majestät
Kongl.   Maj:t Konglig Majestät kuninkaallinen   majesteetti Kunglig Majestät
Kongl.   Maj:ts Konglig Majestäts kuninkaallisen   majesteetin Kunglig Majestäts
kopp koppor rokko (isorokko) koppor
korp korporal korpraali korpral
kr koppor rokko (isorokko) koppor
kr krono- kruunun krono-
kr krona, kronor kruunu, kruunua krona, kronor
kr kronohemman kruununtila kronohemman
K Regl. Kejserligt   reglemente keisarillinen   ohjesääntö, johtosääntö kejserligt   reglemente
krf kronofjärdingsman kruunun   poliisimies (nimismiehen apulainen) kronofjärdingsman   (länsmans medhjälpare)
krfi kronofiärdingsman kruunun   poliisimies (nimismiehen apulainen) kronofjärdingsman   (länsmans medhjälpare)
krfierd kronofiärdingsman kruunun   poliisimies (nimismiehen apulainen) kronofjärdingsman   (länsmans medhjälpare)
krfj kronofjärdingsman kruunun   poliisimies (nimismiehen apulainen) kronofjärdingsman   (länsmans medhjälpare)
krlmn kronolänsman kruunun nimismies kronolänsman
Krog krogare kapakoitsija krögare
krono   10de kronotionde   (skatte) kruunun   kymmenykset (vero) kronotionde   (skatte)
krsk kronoskatte kruununvero kronskatte
kr.skatte kronoskatte kruununvero kronskatte
ks kronoskatte kruununvero kronskatte
kt knekttorp nihdin torppa knekttorp
kt kronotorp kruununtorppa kronotorp
kt kyrkotagen kirkotettu kyrktagen
ktg kyrkotagen kirkotettu kyrktagen
kung. kungörelse kuulutus kungörelse
Kyrck kyrckoherde kirkkoherra kyrkoherde 
kär. käraste vaimo, puoliso käraste
l lejd, legd turvalupa lejd
l liter litra liter
L, l lägrad maattu lägrad
landth landthandlare maakauppias landthandlare
lb landbonde lampuoti, tilan   vuokraaja landbonde
lb libra leiviskä vikt skålpund
L. B kommunionboken för   landsförsamlingen maaseurakunnan   rippikirja kommunionbok för   landsförsamlingen
l.c.,   l:c loco citato mainitussa   paikassa på anfört ställe
L.C Luthers cateches Lutherin   katekismus Luthers katekes
ld lysningsdag kuulutuspäivä lysningsdag
l. drg. lappdräng lappalaisrenki lappdräng 
lect.   nov. lectionem novit sisäluku innanläsning
lg lärling, lärgosse oppilas, oppipoika lärling
LL lönskaläge salavuoteus lönskaläge
1 r LL 1 resans   lönskaläge ensikertainen   salavuoteus första gången   lönskaläge
llg lärling, lärgosse oppilas, oppipoika lärling
lr lärling, lärgosse oppilas, oppipoika lärling
lieut lieutenant luutnantti löjtnant
lieuten lieutenant luutnantti löjtnant
Lijnw lijnwäfvare pellavankutoja,   kankuri linvävare
litt. litteratus luku- ja   kirjoitustaitoinen läs- och   skrivkunnig
lmbost länsmansboställe nimismiehenpuustelli länsmansboställe
loc.cit. loco citato mainitussa   paikassa på anfört ställe
lra libra leiviskä vikt skålpund
l.s. locus sigilli sinetin paikka plats för sigillet
l.s. loco sigilli sinetin sijasta på platsen för   sigillet
lsg lysning kuulutus lysning
l.sep. locus sepulcri hautapaikka gravplats
Luth.   Cat. Luthers   Cathekismus Lutherin   katekismus Luthers katekes
lysb lysnings bevis kuulutustodistus lysningsbevis
lysn.b. lysnings- och   vigselbok kuulutus- ja   vihittyjen kirja lysnings- och   vigselbok
lysn.t.äkt. lysning till   äktenskap avioliittoon   kuulutus lysning till   äktenskap
länsm länsman nimismies länsman
m magister maisteri, mestari,   opettaja magister, mästare,   lärare
m man aviomies äkta make
m mantal manttaali mantal
m mater äiti, muori Moder, mor
m matmoder emäntä värdinna
m med kanssa med
M Monsieur herra herre
m mor, moder äiti, muori Moder, mor
m måg vävy svärson
m månad kuukausi månad
m mästare mestari mästare
m.a. med attest todistuksella med betyg
m.adj. ministerii   adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
m.adjunct. ministerii   adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
ma. et   pa. mater et pater äiti ja isä mor och far
Mag. magister maisteri, opettaja magister, lärare
magr magister maisteri, opettaja magister, lärare
Majt Majestät majesteetti majestät
mat mater äiti, muori moder, mor
matl matlag ruokakunta matlag
m.b. med betyg todistuksen kera med betyg
mb morbror eno morbror
mbr morbror eno morbror
md minderåring alaikäinen minderårig
mf manfaddrar miespuoliset   kummit manliga faddrar
mf morfar äidin isä morfar
mg morgongåva huomenlahja morgongåva
m.h. mortis hora kuolinhetki dödstimme
minist.adj. ministerii   adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
minist.adjunct. ministerii   adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
minist.v.d. minister verbi   divini jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
minist.verb.div. minister verbi   divini jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
mk mark markka mark
M:K moder kyrka emäkirkko moderkyrka
ml mantal manttaali mantal
Mlle mademoiselle Säätyläisneiti,   neiti fröken av högre   stånd, fröken
Mme madame Säätyläisrouva,   rouva gift kvinna av   högre stånd, fru
Monssr Monsieur herra herre
Mort. mortuus kuollut död
m.p. manu propria (allekirjoitettu)   omakätisesti (underskriven) med   egen hand
mp med pigan naimattoman tytön   kanssa med ogift flicka
mpria manu propria (allekirjoitettu)   omakätisesti (underskriven) med   egen hand
mr mater äiti, muori moder
mria manu propria (allekirjoitettu)   omakätisesti (underskriven) med   egen hand
ms manuscriptum käsikirjoitus manuskript
M:t Majestät majesteetti majestät
mt mater äiti moder, mor
mtl mantal manttaali mantal
mtr mater äiti, muori moder, mor
Munsterskrifv munsterskrifvare katselmuskirjuri mönsterskrivare
M.V.D. minister verbi   divini jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
månak månakarl kuukausipalkkainen med månadslön
Möll möllare mylläri mjölnare
n nattvardsgäst ehtoollisvieras nattvardsgäst
n natus syntynyt född
n nomen nimi namn
nb nota bene huomaa observera
NB tai   Nb nya (kommunion)   boken uusi (rippi)kirja nya   (kommunion)boken
nbl nobilis aatelinen,   aatelista sukua oleva adlig, av adlig   stånd
n.b.   pag. nya (kommunion)   bokens pagina uusi (rippi)kirjan   sivu nya   (kommunion)bokens sida
nd nöddöpt hätäkastettu nöddöpt
nep nepos pojanpoika,   tyttärenpoika, lapsenlapsi sonson, dotterson,   barnbarn
nep neptis pojantytär,   tyttärentytär sondotter,   dotterdotter
n.e.p. natus est puer lapsen ikä barnets ålder är
nervfeb nervfeber lavantauti tyfus
nervsj nervsjukdom hermotauti nervsjukdom
nf nervfeber lavantauti tyfus
ng nattvardsgång ehtoollisellakäynti nattvardsgång
n.l.n. nobili loco natus ikivanhasta   (aatelis)suvusta av urgammal   (adlig)ätt
N.N. nomen nescio nimi tuntematon namnet obekant
NoB tai   Nob nya (kommunion-)   barnboken uusi (rippi-) ja   lastenkirja nya (kommunion-)   barnboken
nob nobilis aatelinen,   aatelista sukua oleva adlig, av adligt   stånd
not notha, nothi,   nothus avioton   lapsi, äpärä oäkta barn,   utomäktenskaplig
n.pr. nomen proprium omanimi egennamn
n.st. nya stilen uusi luku nya stilen   (benämning på datum i gregorianska kalendern)
ntvd nattvards ehtoollinen nattvard
nv, nw närvarande läsnäoleva närvarande
nyb nybyggare uudisasukas nybyggare
nyb nybygge uudistila nybygge
nödd nöddöpt hätäkastettu nöddöpt
o ogift naimaton ogift
oa. oangifven ei mainittu oangiven
oang. oangifven ei mainittu oangiven
ob obiit kuollut död
obest. obesutten tilaton obesutten
O.Doica oratio Dominica Herran rukous Herrens bön
O.D. oratio Dominica Herran rukous Herrens bön
of oförmögen att   betala skatt kykenemätön   maksamaan veroja oförmögen att   betala skatt
ofr. ofrälse aateliton ofrälse
og ogild, ogill mitätön obetydlig
og ogift naimaton ogift
ok okänd tuntematon okänd
okl oklanderlig nuhteeton oklanderlig
o.k.s. okänd sjukdom tuntematon sairaus okänd sjukdom
ok bsj okänd barnsjukdom tuntematon   lastentauti okänd barnsjukdom
ok sj okänd sjukdom tuntematon sairaus okänd sjukdom
op.cit. opero citato mainittu teos,   kirja ovan nämnda bok
Orat.Dom. oratio Dominica Herran rukous Herrens bön
o.v. optimus vir mainio mies en förträfflig man
o.ä. oäkta barn avioton   lapsi, äpärä utomäktenskapligt   barn
p pagina kirjan sivu bokens sida
p piga piika, nuori   naimaton tyttö piga, ung ogift   flicka
p parentes vanhemmat,   esivanhemmat föräldrar,   förfader
p pastor pastori,   kirkkoherra pastor, kyrkoherde
p pater isä fader, far
p pojke poika pojke
p post jälkeen efter
pa piga piika, nuori   naimaton tyttö piga, ung ogift   flicka
p.a. per annum, pro   anno vuosittain årligen
pa personakt henkilöasiakirja personakt
pa prima ensiluokkainen förstklassig
p.adj. pastor adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
p.adjunct. pastor adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
pa. et   ma. pater et mater isä ja äiti far och mor
pag pagina kirjan sivu bokens sida
pakt personakt henkilöasiakirja personakt
par parentes vanhemmat,   esivanhemmat föräldrar,   förfäder
past pastor pastori,   kirkkoherra pastor, kyrkoherde
past.adj. pastor adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
past.adjunct. pastor adjunctus papistonapulainen pastorsadjunkt
past.prim. pastor primarus ensimmäinen   pastori (arvonimi, joskus myös kirkkoherran virkanimenä käytetty) första pastor   (titel, ibland använt som kyrkoherdens titel)
pat pater isä fader, far
pat patres, patrini kummit,   kastetodistajat fadder, faddrar,   dopvittne
Pat.Nost. Pater Noster Isä meidän Fader vår
patri patres, patrini kummit,   kastetodistajat fadder, dopvittne
p.c. pro copia kopioitavaksi för avskrift
p.Chr.n. post Christum   natus Kristuksen   syntymän jälkeen efter Kristi   födelse
p.contr. praepositus   contractus lääninrovasti länsprost
pd pridie edellinen päivä föregående dag
p. et   p. pastor et   prepositus kirkkoherra ja   rovasti kyrkoherde och   prost
p. et   p. contr pastor et   praepositus contractus kirkkoherra ja   lääninrovasti kyrkoherde och   länsprost
P. et   P.P. praepositus et   pastor primarus rovasti ja   ensimmäinen pastori (=kirkkoherra, viimeinen P voi olla myös paikkakunnan   nimi) prost och första   pastor (=kyrkoherde, det sista P:et kan också vara ortnamn
p. et   past. praepositus et   pastor rovasti ja   kirkkoherra prost och   kyrkoherde
pict. pictu maalattu,   piirretty målad, ritad
pijgeb pijgebarn tyttölapsi flicka
pilteb piltebarn poikalapsi pojke
pl pliktat sakotettu pliktad
pl plikt sakko böter
p.l. pastor loci paikkakunnan   kirkkoherra ortens kyrkoherde
p.m. pii manibus hurskain käsin med fromma händer
p.m. poste meridiem puolenpäivän   jälkeen eftermiddag
p.m. post mortem kuoleman jälkeen efter döden
PM promemoria muistio promemoria
p.n. pro notitia tiedoksi till underrättelse
p.n.b på nådigaste   befallning armollisella   käskyllä på nådigaste   befallning
p. occ. par occasion tilapäisesti tillfälligtvis
posth. posthumus isän kuoleman   jälkeen syntynyt, kuoleman jälkeen, calmacohtu född efter faderns   död, efter döden
p.p. pii parentes hurskaat vanhemmat fromma föräldrar
p.pr. pro primo ensimmäiseksi för det första
pr pater isä fader, far
pr praepositus tuomiorovasti,   rovasti domprost, prost
pr.adj. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
pr.adjunct. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
praep praepositus tuomiorovasti,   rovasti domprost, prost
praep.adj. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
praep.adjunct. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
praep.contr. praepositi   contractus lääninrovasti länsprost
praep.honor. praepositi   honarius nimirovasti   (rovastin arvonimen saanut) namnprost (fått   prosttitel)
praepos.adj. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
praepos.adjunct. praepositi   adjunctus rovastin apulainen prostadjunkt
praes.cons. praesens   consistorii konsistorin   esimies förman i   konsistoriet
prd pridie edellinen päivä föregående dag
pr. et   p. praepositus et   pastor rovasti ja   kirkkoherra prost och   kyrkoherde
prid pridie edellinen päivä föregående dag
pro   conj. pro conjugio kuulutus   avioliittoa varten förelysning för   giftermål
pr.v. primo vere ensimmäinen kerta första gången
P.S. post scriptum jälkikirjoitus efterskrift
p.s. pro secundo toiseksi för det andra
pt pater isä fader, far
P.T. peno titulo täysin arvonimin med titlar
p.t. pro tempore nykyään vid denna tid
p.t. pro tertio kolmanneksi för det tredje
p.u. pii usus hurskaat fromma
pr.v. primo vere ensimmäinen kerta första gången
q kvinna nainen  kvinna
qf kvinnfolk nainen, naiset kvinnfolk, kvinna
qf kvinnofadder naispuolinen kummi kvinnofadder
qp kvinnsperson salavuoteudesta   rangaistu nainen kvinna dömd för   lönskaläge
qv kvinna nainen kvinna
qvp kvinnsperson salavuoteudesta   rangaistu nainen kvinna dömd för   lönskaläge
r recto kirjassa   oikeanpuoleinen sivu höger sida i boken
r resa matka resa
r ryttare ratsumies ryttare
r ränta vero, maavero ränta, skatt
R.D. revendum dominus kunnianarvoisa (väl)ärevördige   herre, vörnadsvärde
rdr riksdaler riikintaaleri riksdaler
RDVS.PR. Revendus Pater kunnianarvoisa isä vörnadsvärde fader
reg regemente rykmentti regemente
remitt remitterad palautettu remitterad
res reservkarl varamies reservkarl
res reservist reserviläinen reservist
res resolutio vastaus, päätös svar, beslut
res.   fin. resolverat   finaliter asia   loppuunkäsitelty ärendet   färdigbehandlat
res.   inter.   välipäätös uppskorsbeslut
resol resolutio vastaus, päätös svar, beslut
resp. respective asianomainen,   vastaavasti vederbörande,   motsvarande
rev reversal kuitti,   luovutusluettelo, tulotosite kvitto
rev. revision tilintarkastus,   tuomion nosto revision
rev.   dn. revendum dominus kunnianarvoisa (väl)ärevördige   herre, vörnadsvärde
rf rotfattig ruotuvaivainen rotfattig
rh rusthåll ratsutila,   rustholli rusthåll
R:hu   tai rhu ryttarhustru ratsumiehenvaimo ryttarhustru
R.I. Rex Imperator kuningas, keisari konung, kejsare
Ridd riddare ritari riddare
Rgd tai   rgd riksgäld valtionvelka riksgäld
ringn   peng ringnings pengar kuolinkellojen   soittoraha avgift för rigning   vid dödsfall
r.i.p. requiscat in pace lepää rauhassa vila i fred
rmt riksmynt valtakunnanraha riksmynt
rs riksdaler riikintaaleri riksdaler
rsd riksdaler riikintaaleri riksdaler
rsdr riksdaler riikintaaleri riksdaler
rusth rusthåll ratsutila,   rustholli rusthåll
rusth rusthållare ratsutilallinen,   rusthollari rusthållare
s sacer pyhä helig
s salig autuas, vainaja salig, den döde
s samma sama samma
s sanctus pyhä helig 
s script kirjoitettu har skrivit 
s secretarius kirjuri bokhållare
s sepultus haudattu begraven
s sida sivu sida 
s socken pitäjä socken
S, s son poika son
s soror sisar syster
s summa summa summa
s svensk ruotsalainen svensk 
S svecus ruotsinkielinen svenskspråkig
s syster sisar syster
s.a. sine anno ilman vuosilukua utan årtal
sac sacellan kappalainen kaplan
sacel sacellan kappalainen kaplan
sacell sacellan kappalainen kaplan
sahl. sahlig autuas, vainaja salig, den döde
sal. salig autuas, vainaja salig, den döde
Sb svartboken rikoskirja brottmålsbok
s.c. sacra communio pyhä ehtoollinen heliga nattvard
sc scilicet nimittäin nämligen
s.cena   D. sacra cena Domini Herran pyhä   ehtoollinen Herrens heliga   nattvard
schol scholaris koululainen lärjunge, student
scil scilicet nimittäin nämligen
scs sanctus pyhä helig 
S.D salutem digit terveyttä ja   hyvinvointia (fraasi kirjeen alussa) hälsa och välgång   (inlednings fras i brev)
s.d. samma dag samana päivänä samma dag
s.d. samma datum sama päiväys samma datum
s.d. sine dato ilman päiväystä utan datum
SD supplikdiarium anomusdiaari supplikdiarium
S.D.G. Soli Deo Gloria Jumala yksin   olkoon kunnioitettu Gud allena var   ärad
s.d.o. se detta ord katso tätä sanaa se detta ord
seq sequens seuraava den/det följande
Serg sergeant kersantti sergeant
sger   tai s:ger svägerska käly svägerska
sger   tai s:ger svåger lanko svåger 
sh sonhustru pojanvaimo, miniä svärdotter
S.H.T salvo honoris   titulo arvonimeä   mainitsematta med utelämnade av   titeln 
S:hu soldathustru sotilaanvaimo soldathustru
s:hu sonhustru pojanvaimo, miniä svärdotter
Simpl simplex osaa   vähäkatekismuksen tekstiosan kan lilla   katekesens text
sk skilling killinki (raha) skilling (mynt)
skarpsk skarpskytt tarkka-ampuja skarpskytt
sk. h. skattehemman perintötalo,   verotalo skattehemman
sk. hem skattehemman perintötalo,   verotalo skattehemman
skom skomakare suutari skomakare
skr skräddare räätäli skräddare
skrädd skräddare räätäli skräddare
s.l.e.a sine loco et anno ilman   paikkakunnannimeä ja vuosilukua utan ortnamn och   årtal
SM silvermynt hopearaha silvermynt
sm swärmoder anoppi svärmor
S.M.   adj. Sacrii Ministerii   adjunctus pastorin apulainen pastorsadjunkt
S.M.   cand. Sacrii Ministerii   candidatus pappisoppilas prästkandidat
smod swärmoder anoppi svärmor
Smor swärmoder anoppi svärmor
smt,   sm:t silvermynt hopearaha silvermynt
sn, s:n sochn, socken pitäjä socken
sn, s:n son poika son
sne   skrivare sockenskrivare pitäjänkirjuri sockenskrivare
Snick snickare puuseppä snickare
Sold soldat sotilas soldat
spt spannmålstorpare muonatorppari spannmålstorpare
sq sequens seuraava följande
Sr, S:r Sieur herra herre
sr, s:r soror sisar syster
sr syster sisar syster
sr, s:r svåger lanko svåger 
sska ,   s:ska svägerska käly svägerska
S.T. sine titulo, salvo   titulo titteleittä utan titel,   uteslutande av titeln
s.t. soldat torp sotilaan torppa soldattorp
St. B kommunionbok för   stadsförsamlingen kaupunkiseurakunnan   rippikirja kommunionbok för   stadsförsamlingen
Std,   st:d styvsdotter tytärpuoli styvdotter
stdr styvsdotter tytärpuoli styvdotter
s:tien sventjänare asepalvelija vapensven
St.   kat. stora katekesen Isokatekismus stora katekesen
st:n stycken kappaleita stycken
St. s.   , st:s styvson poikapuoli styvson
Stp. spannmålstorpare muonatorppari spannmålstorpare
Stp. B kommunionbok för   ståndspersoner säätyläistön   rippikirja kommunionbok för   ståndspersoner
subst substitutus sijainen vikarie
susc susceptor,   susceptus kummi(mies) gudfader
susc. susceptrix (syli)kummi fadder
Sv.b. svartboken rikoskirja brottmålsbok
sv svecus ruotsinkielinen svenskspråkig
svarfv svarfvare sorvari svarvare 
svf tai   sv:f svärfar appi svärfar
svfad svärfader appi svärfar
svfr svärfar appi svärfar
svm tai   sv:m svärmor anoppi svärmor
svmor svärmor anoppi svärmor
svmr svärmor anoppi svärmor
svuln svulnad paise, ajos böld
svärm svärmor anoppi svärmor
svärm   enk. svärmor enka leski anoppi svärmorsänka
Sweb.förk. Swebilius   förklaring Swebiliuksen   Lutherin Vähäkatekismuksen selitykset Swebilius   förklaringar över Luthers lilla katekes
swfd swärfader appi svärfar
Symb Symbolum uskontunnustus trosbekännelse
Symb.   Ap. Symbolum   Apostolicum apostolinen   uskontunnustus den apostoliska   trosbekännelse
Symb.   Ath. Symbolum   Athanasium Athanasiuksen   uskontunnustus Athanasianska   trosbekännelsen
Symbol Symbolum uskontunnustus trosbekännelse
syst syster sisko syster
sytn sytning syytinki sytning
t testes kastetodistajat,   kummit fadder, dopvittne
t torpare torppari torpare
t tunna tynnyri   (tilavuusmitta) tunna (rymdmått)
tab tabell taulukko tabell
tab.   oec. tabula oeconomica huoneentaulu hustavlan
tab.   oecon. tabula oeconomica huoneentaulu hustavlan
tesm testamentum testamentti testamente
Test testes kastetodistajat,   kummit fadder, dopvittne
test testimonium todistus, todiste vittnesbörd, bevis
T.F. testamentum fecit teki testamentin gjorde testamente
t.f. tjänstförrättande virkaatekevä tjänstförrättande
T.D. titulo donationis lahjoituksen   perusteella på grund av   donation
Th.doct. theologiae doctor teologian tohtori teologie doktor
Theol.doct. theologiae doctor teologian tohtori teologie doktor
tillf tillfälligt tilapäisesti tillfälligt
tillfl tillflyttning muutto taloon tai   seurakuntaan flytta till gården   eller församlingen
tna tunna tynnyri   (tilavuusmitta) tunna (rymdmått)
tj tjänare palvelija tjänare
tp till pagina sivulle till sida
tp torpare torppari torpare
tp torp torppa torp
tr, t:r tunnor tynnyriä   (tilavuusmitta) tunnor (rymdmått)
tr. br. trolovad brud kihlattu morsian trolovad brud
tr. d. trettondag loppiainen trettondag
Trumbsl trumbslagare rummunlyöjä,   rumpali trumslagare
TT testamentum testamentti testamente
tt testes todistajat fadder, faddrar
tv. tvillingar kaksoset tvilling
tvill. tvillingar kaksoset tvilling
t.ä.m. till äktenskap med avioliittoon   jonkun kanssa till äktenskap med
u ultimo lopussa i slutet, till   sist
UB unga bonden nuori isäntä unga bonden
u.b. utan betyg ilman todistusta utan betyg
u. bd. unga bonden nuori isäntä unga bonden
u.com. ultimus communio viimeinen   ehtoollinen sista nattvarden
ud utan dop ilman kastetta utan dop
uf utfattig rutiköyhä utfattig
u.i. ut infra kuten alla som nedan
und undantags syytinkiläinen sytningsman,   -kvinna
undtg undantags syytinkiläinen sytningsman,   -kvinna
ung ungmö neito ungmö
ungk ungkarl poikamies ungkarl
uqv undantagsqvinna syytinkiläisnainen sytningskvinna
u.s. ut supra kuten yllä som ovan
uttag.seg.bet. utagit segel betyg ottanut   purjehdustodistuksen uttagit   seglationsbetyg
ut.b. utan betyg ilman todistusta utan betyg
utfl utflyttad muuttanut pois utflyttad
utgl utgammal ikivanha urgammal
ut s. ut supra kuten yllä som ovan
uts utsäde kylvö utsäde
U.V. uti voverand heidän juhlallisen   lupauksen mukaan enligt deras   högtidliga löfte
u.ä. utomäktenskapligt   barn avioton   lapsi, äpärä utomäktenskapligt   barn
v4 - osaa jopa   neljännen pääkappaleen hyvin kan t.o.m. fjärde   huvudstycket väl
v vaccinerad rokotettu vaccinerad
v vale voi hyvin må väl
v vecka viikko vecka
v verte käännä (sivua) vänd (sida)
v vice sijais-, vara-,   virkaatekevä vice,   tjänstförrättande
v vide katso se
v vigd vihitty vigd
v von von von
w wällärde,   wälaktade hyvinoppinut vällärde
v värdinna emäntä värdinna
vac vaccination rokotus vaccination
vacc vaccination rokotus vaccination
vacc vaccinerad rokotettu vaccinerad
walh walherde paimen herde
varg vargeringskarl täydennysmies ersättnings-,   vargeringskarl
V.C. venerandum   consistorium korkea-arvoisa   tuomiokapituli vördiga   domkapitlet
v.c. verbi causa esimerkiksi till exempel
V.C vir clarissimus korkea-arvoinen en förnäm man
V.V.C.C viri clarissimi korkea-arvoiset förnäma män
V.D. verbum Dei Jumalan sana Guds ord
v.d. vigsel dag vihkimispäivä vigseldag
V.D. volente Deo jos Herra tahtoo om Gud vill
V.D.M. verbi divini   ministeri jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
v.d.minist. verbi divini   ministeri jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
v.dni.minist. verbi divini   ministeri jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
Ven.Clerici Venerandum Clerici korkea-arvoisa   pappeus vördiga   prästerskap
verb.div.minist. verbi divini   ministeri jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
verb.dni.minist. verbi divini   ministeri jumalallisen sanan   palvelija det gudomliga   ordets tjänare
v.gr. verbi gratia esimerkiksi till exempel
Wh walherde paimen herde
Whd walherde paimen herde
vid vidua leski änkling
v.k. vargeringskarl täydennysmies ersättnings-,   vargeringskarl
v.l. varianslectio poikkeava lukutapa exceptionell   läsning
V.N. vicarii nomine edustajan   ominaisuudessa i egenskap av   fullmäktig
vol volontär vapaaehtoinen volontär,   frivillig
Wolont wolontaire vapaaehtoinen volontär,   frivillig
v.p. vice pastor varapastori   (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi) vicepastor
W.Past.   tai v.past. Wice pastor varapastori   (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi) vicepastor
v.pastor Wice pastor varapastori   (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi) vicepastor
v.s.p. verte si placet käännä lehteä vänd sida
v.s.p. vide sequenta   pagine katso seuraava   sivu se nästa sida
V.T. Vetus Testamentum vanha testamentti gamla testamentet
vv RR Viri Reverendi kunnioitettavat   herrat respekterade   herrar
vv vice versa päinvastoin tvärtom
wälb. wälboren korkeasti   kunnioitettu, wapasukuinen välborne
Wäfv wäfvare kutoja vävare
xber december joulukuu december
xbris decembris joulukuu december
xdom kristendom kristinusko kristendom
X G Bud X Guds bud Jumalan 10 käskyä tio Guds bud
XI Christi Kristus Kristi
X-ian,   Xtian Kristian Kristian Kristian
X-ina,   Xtina Kristina Kristina Kristina
xm kristendom kristinusko kristendom
xmsksk kristendomskunskap kristinuskon   tietämys kristendomskunskap
X-nad kristnad kastettu kristnad, döpt
XPI Christi Kristus Kristi
XP Christus Kristus Kristus
XPO Christo Kristus Kristi
XPM Christum Kristus Kristi
XRI Christi Kristus Kristi
xstedoms kristendomskunskap kristinuskon   tietämys kristendomskunskap
Xsti Christi Kristus Kristi
X-st på   Pgden christnad på   prästgården kastettu   pappilassa döpt på   prästgården
XTI Christi Kristus Kristi
y ympad rokotettu  vaccinerad
zig zigenare mustalainen,   romani zigenare
ä änka leski änka
ä änkling leski änkling
äg ägare omistaja ägare
VII ber september syyskuu september
VII   bris septembris syyskuu september
VIII   ber october lokakuu oktober
VIII   bris octobris lokakuu oktober
IX ber november marraskuu november
IX bris novembris marraskuu november
Xber december joulukuu december
X bris decembris joulukuu december
1o, 1:o pro primo ensimmäiseksi för det första
2:k 2. kyrka toinen kirkko andra kyrkan
2ne tvenne kaksi två
2o, 2:o pro secundo toiseksi för det andra
3ne trenne kolme tre
3o, 3:o pro tertio kolmanneksi för det tredje
6-man sexman kuudennusmies sexman
7bris septembris, syyskuu september
8bris octobris lokakuu oktober
9bris novembris marraskuu november
10bris decembris joulukuu december
12-man tolvman lautamies tolvman


Kirjallisuus

  • Andersson Kent & Anderö Henrik: Ordbok för släktforskare. ICA bokförlag, Västerås 1997.
  • Anderö Henrik: Ordbok för släktforskare. ICA bokförlag, Västerås 1983.
  • Brenner Alf: Sukututkimuksen opas. Otava, Helsinki 1956.
  • Frölen Rudolf: Fritzes nya förkortnings lexikon. C. E. Fritzes bokförlag, Lund 1962.
  • Hase Erkki: Sukututkimussanasto. Täydentänyt ja toimittanut Anneli Mäkelä ja Ilkka Alitalo, Sukuviestin julkaisuja 1/1988, Jyväskylä 1988
  • Itävuo Keijo, Suitiala Heikki & With Evert: Sukututkijan sanasto. Oulun Sukututkimusseura ry:n julkaisuja 3, Oulu 1978
  • Juslenius Daniel: Suomalaisen sana-lugun coetus. Näköispainos vuodelta 1745. Suomen kirjallisuuden seuran toimituksia 288, Helsinki 1968.
  • Luttinen Rauno & Hyppönen Marjo: Sukututkimuksen käsikirja. WSOY, Porvoo 1988.
  • Väänänen Kyösti: 1700-luvun Itä-Suomen kirkonarkistojen asiakirjoissa esiintyvien latinankielisten pappistittelien lyhennyksiä. Genos 28 (1957), 112-114.