SUKUTUTKIJAN LÄHTEET

Savon historiallinen bibliografia

Savon historiallinen bibliografia pyrkii kattamaan kaiken historiallisen Savoa ja savolaisia koskevan painetun kirjallisuuden vuoteen 1810 asti. Biografian on koonnut Jens Nilsson vuonna 2015. Nykymuodossaan bibliografia on puutteellinen, mutta sen on määrä aikaa myöten täydentyä ns. deskriptiiviseksi bibliografiaksi toimien vanhimman Savo-aiheisen kirjallisuuden hakemistona ja tietopankkina. 


[1] Kyander, Georgius Andreae († 1659): En christeligh lijk-predikan, öfwer (...) Iohan Bomgard, (...) herr Peder Brahes (...) fougde öfwer Brahelinna läähn. Hwilken (...) den 24: julij ao: 1653. Affsomnade, och bleeff på samma åhr den 4. augusti, vthi s. Michels kyrkia i stoore Sawolax (...) begrafwen. Hållen aff Georgio Andreae ecclesiae Christineae v. d. ministro. - [32] s. 4:o. - Åbo : P. Walds änka, 1654.

[2] Reuter, Samuel Laurentii († 1679): Miles Christi eller een christeligh vthfärdz predican öfwer (...) herr Georgium Andreae, (...) kyrckioheerde i Christinae Catharinae sochn vthi Store-Safwolax; (...) i Christinae prästegård, hållen den 15. januarij anno 1660. Aff Samuele Revter arcis Suburbijq[ue] Wijb. past. & consist. eccl. not. och medh herr befalningzmansens wälachtadt Hans Bohmgårdz bekostnad på trycket vthgången. - [24] s. 4:o. - Åbo : P. Hansson, [1660].

[3] Carstenius, Petrus Henrici (1646 - 1710): Summum Pauli desiderium, eller apostelens Pauli stoora åstundan, effter en salig död uthi en christelig lijk-predikan förklarad a. 1697. den 27 junii, uthi Iockas sochne-kyrckia i Sawolax, då (...) herr Abraham Brunnerus, (...) kyrckioherde i Iockas och (...) probst öfwer dess contract, iämte sin dotter-dotter, (...) lilla (...) iungf. Anna Axels dotter Insulana, christprydeligen blefwe begrafne af Petro Carstenio, archi-prap. past. & s.s. th. lect. prim. Wib. - [4], [1] 2-40 s. 4:o. - Viborg : M. Syngmans änka, [1697].

[4] Contract som uppå kongl: may:tz nådigste willia och befalning allmogen i Safwolax-Nyslåtz lähn ingått åhr 1695. Angående det wissa knechtehållet. - [8] fol. 4:o. - Viborg : M. Syngmans änka, [1697 - - 1704].

[5] van den Aveelen, Johan (1655 - 1727): Insigne Comitatus Savolaxiae. - Teoksessa: Erik Dahlberg (1625-1703), Suecia antiqua et hodierna (Stockholm 1698-1701), lehti III:125. Nähtävästi varhaisin painettu esitys Savon maakuntavaakunasta sekä tyyppikuvaus primitiivisistä savolaisista oravanmetsästäjistä korven keskellä.

[6] Helsingius, Georgius Marci (1662 - 1741): Christelig lijk-predikan, hållen i Wiborgz doomkyrckia åhr 1705 den 29 junii, eller Petri Pauli dag: tå (...) biskop öfwer Wiborgz stifft och Carelen, (...) herr Petrus Laurbecchius, den helge skrifftz wijdtberömd doctor, (...) ther sammestädes (...) wardt begrafwen af Georgio M. Helsingio, praep. och past. i Stor-Safwolax. [2], [1] 2-44 [45-60] s. 4:o. - [Viborg] : [s.n.], [1705]. Kirjoittaja toimi Mikkelin kirkkoherrana 1697 - 1713.

[7] Giffte-tankar ingifne på bröllopet, då cronones befallningz-man öfwer Sawolax nedredels härad i Nyslåtz lähn, (...) herr Olof Meinander beslöt ächtenskapz förbund medh (...) iungfru if: Anna Magdal: Wargentin som skiedde (...) den 17. december ano 1711 uthi Åbo. - [4] s. 2:o. - Åbo : A. Björkman, [1711].

[8] Heinricius, Jacobus Andreae (1712 - 1746): Frihet är en ädel gåfwa, frihet är en ädel skatt, ho kan den tilfyllest låfwa? säl är den som den får fatt. Betrachtat då kongl. maj:ts tro-tienare och härads-höfdinge uti nedre Safwolax härad, (...) herr Johan Wargentin, samt enckie-fru probstinnan wälborna fru Maria Rosendahl, ingingo med hwarannan ett oryggeligit ächta förbund den [ ] junii 1735. - [4] s. 2:o. - Åbo : J. Kämpe, [1735].

[9] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse På Contractet, angående släpekläderne, emellan Rotarne och Soldaterne wid Sawolax och Nyslotts Läns Infanterie Regemente. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 13. Januarii Åhr 1737. = Cuningallisen Maijestetin Armollinen Wahwistus, Contractin ylisze Työwaatteista, Ruoti-Talonpoicain ja soldatein Wälillä Sauwon ja Uudenlinnan Läänin Jalcawäen Regementin alla. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 13. p. Tammi-Cuusa Wuonna 1737. - [16] s. 4:o. - Stockholm : J. H. Werners änka, [1737].

[10] Contract som uppå Kongl. may:ts nådigste wilja och befalning, allmogen i Safwolax och Nyslotts län ingått åhr 1695. Angående det wisza knechtehållet. = Contracti jonga Cuningallisen maijestetin armollisimman tahdon ja käskyn jälken yhteinen cansa Sauwon ja Uuden Linnan läänis owat tehnet wuonna 1695. Sijttä wisziztä soldatin pidosta. - [24] s. 4:o. - Stockholm : J. H. Werners änka, 1738.

[11] Tuneld, Erik (1709 - 1788) Inledning til Geographien öfver Swerige (Stockholm 1741). Savoa koskeva kuvaus julkaistiin Porthanin täydentämänä kuudennen laitoksen kolmannessa osassa 4 (Geographie öfver konungariket Swerige samt därunder hörande länder, Stockholm 1792).

[12] Kundgiörelse til samtelige Post-Contoiren angående et nytt Post-Contoir i Orten St. Michel. - [4] s. (joista kahdella tekstiä) 4:o. - [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet], [1744].

[13] Poppius, Abraham (1714 - 1768): Sorge-tanckar, yttrade, då (...) fru Brigitta Poppia, befalningsmannens öfwer Safwolax nedredels härad, högacktade, herr Johan Wilhelm Meinanders i lifstiden kärälskeliga maka, efter en långlig och swår; dock med christeligit tolamod utstånden siukdom, saligen och uti en christelig beredelse den 14. julii, 1748. kl. l e.m. i Herranom afsomnade, samt den 24. therpåföljande, (...) til sin lägerstad i Sulkava kyrkia beledsagades. - [4] s. 2:o. - Åbo : J. Kämpe, [1748].

[14] Krook, Jacob († 1768): Tankar, om swedjande, och huruwida det tål inskränknig [!], uti norra delen af Tavastland, Savolax och Carelen. - 40 s. 8:o. - Stockholm : J. G. Lange, 1765.

[15] Markegångs-taxa uti Kymmenegårds- och Savolax län med Carelen, för år 1768. - [1] fol. 2:o. Käsin täydennettäviä markkinahintataulukoita Kymenkartanon ja Savon läänin sekä sittemmin Savon ja Karjalan läänin alueelta tunnetaan hieman vaihtelevin sanamuodoin ainakin vuosilta 1771, 1773, 178[0], 17[89], 18[03], 1805 ja 180[6].

[16] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804)]: Rättelser och Förbättringar i Finlands Geographie. - - Angående Sawolax. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1771, 16:123-127, 17:[129]-130; korjauksia ja täydennyksiä: [Argillander, Abraham (1722-1800)]: Wid det som uti förledit års Tidn. (...) är anmärkt om Sawolax, bör följande rättas och tilläggas. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1772, 14:110-111, 15:[113]-116. Savoa koskettavia korjauksia Tuneldin teokseen myös 1783,16:126 (Mikkelin postikonttori, rajatullikamari ja sotaväen kokoontumispaikka) sekä 1784, 39:[305]-308 (Savon maakuntanimi, huomautuksia paikannimistä). Ks. myös nro 11 (Tuneld).

[17] [Cygnaeus, Zacharias (1733 - 1809)]: Giftermåls och Bröllops Seder hos Allmogen i Sawolax öfre del. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1772, 1:6-7, 2:11-16, 3:[17]-24; 4: [25].

[18] [Nordenskiöld, August (1754 - 1792)]: Förtekning på alla i Finland belägne Järn-Bruks belägenheter, nuwarande Ägare, tillåtne Smide, Privilegier, m. m. [Strömsdal (Juankoski) s. 186]. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1772, 24:186 - 190.

[19] Resolutioni kolmanen punctin ylitze maakunnan Ison Savoinmasa ja Uden Linnan lähnisä heidän herrain päiwäin miehens elil fullmachtinsa Nils Majurin kauta, nyt sisälle olewaisille herrain päiwillä edes tuodun alamaisen erinäisen walituxen päälle. Ainettu [!] Stockholmisa neuwo-cammarisa sijnä 13 päiwänä tammi-cuusa 1770. [Suur-Savon talonpoikien valtiopäivävalitus]. - [4] s. 4:o. - Stockholm : [J. A. Carlbohm], 1772.

[20] Porthan, Sigfrid (1750 - 1809): Dissertatio gradualis, descriptionem paroeciae Cuopio continens, cujus partem priorem (...) praeside mag. Johanne Bilmark (...) publico eruditorum examini subjicit Sigfridus Hen. Porthan, Wiburgensis (...). - 15 s. 4:o. - Aboae : J. C. Frenckell, [1775]. Toista osaa ei ilmestynyt.

[21] [Scheffer, Carl Fredrik (1715 - 1786)]: Bref, ifrån en Sawolax-bo, til en des patriotiska wän i Stockholm. - 16 s. 4:o. - Stockholm : H. Fougt, 1775. Savo esiintyy tässä nähtävästi etäisen maankolkan synonyyminä.

[22] Asetus millä tawalla weronlaskut Sawosa ja Karjalasa owat toimitettawat, ynnä kiellon kanssa luwatoinda kydettämistä wastan sekä täällä että muualla Suomesa. Annettu Turusa s. 28. p. kesä-kuusa 1775. - [8] s. 4:o. - Stockholm : [J. A. Carlbohm], 1775.

[23] Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Sättet til Skattläggningarnes förrättande i Savolax och Carelen, jemte Förbud emot thet så här, som annorstädes i Finland oloflige Kyttande. Gifwen Åbo then 28 Junii 1775. - [8] s. 4:o. - Stockholm : H. Fougt, [1775].

[24] Till provincial medicus uti Savolax, medicinæ licentiaten, herr Johan Adolph Dahlgren, da [!] han till doctor promoverades i Upsala d. 20 april 1775. Af dess landsmän. - [4] s. 4:o. - Uppsala : J. Edman,, [1775].

[25] Anmärkningar om den Södra Finska Dialecten [3:o Den Sawolaxska].- Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1777, 16:123-126.

[26] I anledning af Kongl. Maj:ts : befallnings hafwandes i Sawolax län anmodan uti skrifwelse (...) warda följande 13. stycken fångar (...) efterlyste (...) bonde drängen Samuel Eskelinen (...) [Turun ja Porin läänin lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 19.11.1780]. - [2] s. 4:o. - [Åbo] : [J. C. Frenckells änka], [1780].

[27] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804) (julk.)]: Konung Carl Knutssons Bref om Rå-skillnaden emellan Savolax och Tavastland; Gifwit Stockholm år 1452. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1782, 33:[257]-260.

[28] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804) (julk.)]: Angående Jockas Pastorats första inrättning (i Sawolax). - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1784, 49:[385]-387.

[29] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804) (julk.)]: Gamla Handlingar til uplysning i Finlands Häfder. Fortsättn. 5. Ärke-Biskop Nicolai Bref, angående Prästebord i Sawolax Socken. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1785, 14:[105]-107.

[30] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804) (julk.)]: Gränse-skilnaden emellan Sawolax, Tawastland och Satakunda. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1785, 22:56-57.

[31] Som 5 § uti Kongl. Maj:ts (...) förordning, angående sättet til skattlägningarnes förrättande i Safwolax och Carelen, (...) stadgar, det nybyggare thädanefter ej måge bewiljas flere frihets år, än femton högst tjugu (...). [Vaasan lääninkonttori, painettu kuulutus 21.4.1785]. - [2] s. 4:o. - [Vasa] : [G. W. Londicer], [1785].

[32] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804)]: Förtekning på Finlands Höfdingar, intil K. Gustaf I:s tid [A.A. von Stiernmanin Swea och Götha höfdinga-minnen mukaan]; IX Bok. I Cap. Om Wiborgs och Nyslåtts Län. - Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1785, 22:224-241.

[33] Kongl. Maj:t har (...) behagat anbefalla och förordna det troupperne uti Sawolax och Carelen genom wärfning skola ökas (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu kuulutus 26.3.1789]. - [1] s. 4:o. [Vasa] : [G. W. Londicer], [1789].

[34] Som herr capitain (...) Durietz nu hit anländt, för at efter behörige ordres anwärfwa recruter til jägare corpsen i Sawolax (...) warder (...) kungjordt, det capitulation (...) kommer at ske på trenne år med de wilkor (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu kuulutus 18.5.1789]. - [1] s. 4:o. [Vasa] : [G. W. Londicer], [1789].

[35] Utdrag af et bref ifrån Savolax, dat. d. 26 maji innewarande år. - [4] s. 8:o. - Linköping : [desz boktryckerie], 1789.- Teksti otettu lehdestä Stockholms-posten 131/1789.

[36] Utdrag af et Bref från Savolax, dat. den 8 Augusti 1789. - [2] s. Erip. lehdestä Daglig Allehanda 11.9.1789.

[37] Berättelse om swenske troupernes seger wid Parkumäki uti Savolax, den 21 julii 1789. - [4] s. 4:o. - Stockholm : Kongl. tryckeriet, 1789.

[38] I anledning af wederbörlig begäran warda följande til krigstjenst wid Sawolax fri corps anwärfde, men förrymde karlar (...) allmänneligen efterlyste (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 28.11.1789]. - [1] s. 4:o. [Vasa] : [G. W. Londicer], [1789].

[39] [Norberg, Eric (1745 - 1814)]: Tal, då berättelsen öfwer swenske trouppernes seger wid Parkumäki uti Sawolax, den 21. julii uplästes ifrån predikostolen i Lidkjöping, den 23. augusti 1789. - [4] s. 4:o. - Skara : [J. von Cöln], 1789.

[40] Tacksägelse, i anledning af segren wid Parkumäki i Savolax den 21 julii 1789. - [4] s. 4:o. - Stockholm: Kongl. tryckeriet, 1789.

[41] Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804): Kårta Historiska och Oeconomiska Underrättelser om S:t Michels Församling i Kymmenegårds Höfdingedömme [Förf. år 1779]. - Åbo Tidningar 1791:15. (HGP Opera omnia XIII:214-216).

[42] [Porthan, Henrik Gabriel (1739 - 1804) (julk.)]: Utdrag af Probstens i Paldamo Joh. Cajani Wisitations-Protocoller i Kuopio Socken, år 1670 och följ. - Åbo Tidningar 1791:17.

[43] Schuan, Eric (1750 - 1826): Lof- och tacksägelse-tal, för swenska wapnens lyckliga framgång och seger öfwer fienden wid Parkumäki uti Sawolax. Hållet den 23 augustii 1789. - [4] s. 8:o. - Falun : P. O. Axmar, 1791.

[44] I anledning af (...) begäran uti skrifwelse (...) warda de här i länet wistande jägare af Sawolax fri-corps (...) underrättade, at exercitie-mötet i S:t Michells socken börjas den 19 (...) Junii (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu kuulutus 18.5.1792]. [1] s. 4:o. - [Vasa] : [G. W. Londicer], [1792].

[45] Carpelan, Simon Wilhelm (1731 - 1814): Til Protocollet d. 14 Novbr. 1791, å Lands-Cancelliet i Kuopio, då Herr Baron och Ridd. S. W. Carpelan afträdde Lands-Höfdinge Embetet til sin Efterträdare, Herr Lands-Höfdingen och Ridd. A. J. Ramsay. - Åbo Tidningar 1792:3-4.

[46] Rinman, Carl (1763 - 1826): Berättelse, ingifwen til högl. kgl. Bergs-collegium, om en, uppå desz befallning, uti Sawolax och Carelen, werkstäld förrättning, år 1792. - 146 s. 8:o. - Stockholm : J. C. Holmberg, 1794.

[47] Tabell öfwer Folk-nummeren i Kuopio Församling är 1795. - Åbo Tidningar 1796:16. (Taulukossa mukana myös Kuopion kappeliseurakunnat Maaninka, Karttula ja Nilsiä. Tämän lisäksi on omana taulukkonaan vastaavat luvut Iisalmesta ja sen kappeleista Pielavedestä ja Kiuruvedestä. Porthanin käytännöllinen mielenkiinto lienee kohdistunut Kuopioon lähinnä siitä syystä, että "se oletettavasti on koko valtakunnan väkirikkain", joskin 1791 ja 1793 pitkin valtakuntaa riehuneet kulkutaudit olivat laskeneet väkilukua).

[48] [af Tibell, Gustaf Wilhelm (1772 - 1832)]: Om militairiska undervisningsverk i Sverige. - Sisältyy julkaisuun Svenska krigsmanna-sällskapets handlingar 1797 (s. 72 - 137); luku 3: Krigs-Skolan i Savolax.

[49] Emedan drängen Michel, sedan han begådt hustjufnad (...) samt förmenes hafwa begifwit sig til Sawolax (...) warder han (...) allmänneligen efterlyst (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 1797]. - [1] s. 4:o. - [Vasa] : [G. W. Londicer], [1797].

[50] Sprengtporten, Georg Magnus (1740 - 1819): Journal öfwer de manouvrer, som blifwit verstställde [!] med Savolax-corpsen år 1775 och 1775 [vuosiluvut?]. - Teoksessa: Krigs-samlingar. Fjärde delen (s. 309-418). - Stockholm : H. A. Nordström, 1798.

[51] [Choraeus, Michael 1774 - 1806] Idyll, insänd från Savolax. - Åbo Tidning 1800:43. (Savo edustanee tässä villiä ja luonnonläheistä suomalaista Arkadiaa.)

[52] I anledning af wederbörlig begäran warder afwikne soldaten wid Cuopio compagnie af Savolax lätta infanteri regemente n:o 35 Petter Pardon, (...) allmänneligen efterlyst (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 1800]. - [Vasa] : [G. W. Londicer], [1800].

[53] Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution uppå Fullmägtiges wid sista Riksdag för allmogen i Sawolaxske delen af Cuopio län, Petter Wänänens, Eric Korhonens och Matts Pöllöins i följande ämnen underdånigst anmälte klagomål (...). - Åbo Tidning 1803: 22.

[54] Kort öfwersikt af Finnlands förnemsta wattndrag. [3:o Saimaan vesistö]. - Åbo Tidning 1803:95.

[55] Alopaeus, Magnus Jacob (1743-1818): Förslag till en ny skol-inrättning i Randasalmi socken i Savolax. Författadt år 1777 (...). - 32 s. 8:o. - Åbo : Frenckell, 1804.

[56] Emedan följande personer från Cuopio län bortflyttadt, utan at betala de dem påförde krono utlagor (...) från öfre Sawolax härad. Akonwesi, torparen Påhl Hackarain (...) warda ofwannämnde personer (...) allmänneligen efterlyste (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 20.10.1806]. - [?] s. 4:o. - [Vasa] : [G. W. Londicers änka], [1806].

[57] I anledning af wederbörlig begäran, warder jägaren wid kongl. Sawolax fot-jägare regemente (...) Johan Kempe, som är dömd (...) men afwikit sit permisions ställe, (...) allmänneligen efterlyst (...). [Vaasan lääninkanslia, painettu etsintäkuulutus 30.5.1806]. [?] s. 4:o. - [Vasa] : [G. W. Londicers änka], [1806].

[58] Kongl. Maj:ts Nådiga Bref om understöd för Lin- och Hampeplanteringen i Kuopio Län. - Åbo Tidning 1807:95.

[59] Utgångne och flyttade i Haapaniemi Krigsskola. - Åbo Tidning 1807:82.