SLÄKTFORSKNING

Genetisk släktforskning

Genetisk släktforskning eller DNA-släktforskning innebär att man utreder släktens skeden och biologiska släktskapsrelationer med hjälp av DNA-tester och dokumentkällor. Genetisk släktforskning handlar framför allt om att jämföra DNA-tester från alla de personer som har gjort testet. Genom att jämföra tester kan man bedöma till exempel hur nära släkt två personer är eller hur avlägset de testade personerna är släkt med den senaste gemensamma förfadern. 


En del av släktforskningen

Antalet personer som utövar genetisk släktforskning har ökat betydligt under de senaste åren och också i Finland finns det redan tiotusentals utövare. DNA-testerna har blivit en del av släktforskningen, och den genetiska släktforskningen är inte avskild från övrig släktforskning, utan DNA-testerna har blivit ett nytt redskap för alla släktforskare. Den genetiska släktforskningen sker inte separat från dokumentkällor eller traditionell släktforskning, utan erbjuder en ny forskningsmetod vid sidan av de skriftliga källorna.


DNA-tester som används vid släktforskning

De DNA-tester som i huvudsak används inom släktforskningen är så kallade konsumenttester som kan beställas av privata företag som erbjuder tester. Testerna indelas i autosomala DNA-tester (kusintester), Y-DNA-tester för undersökning av fädernelinjen och mtDNA-tester för undersökning av mödernelinjen. Alla tester baserar sig på att den testade arvsmassan jämförs med andra testade personer, men testerna fokuserar på olika delar av den totala arvsmassan, genomet.

Autosomala DNA-tester, så kallade kusintester, är överlägset vanligast och kan användas mest mångsidigt inom släktforskningen. I dem jämförs de autosomer som testpersonen nedärvt från både sin mamma och sin pappa (dvs. 22 kromosompar, könskromosomerna inte inräknade) med andra som gjort testet hos samma företag. Utifrån de övriga testade görs träfflistor, med hjälp av vilka man jämför mängden gemensam arvsmassa och därmed hur nära släkt personerna är. Kusintester kan tas av både män och kvinnor. De är användbara i synnerhet som stöd för traditionell släktforskning till exempel då man vill säkerställa släkthärledningar, utreda vem som är fader till en förfader som fötts utom äktenskapet eller då man vill lösa luckor i andra dokument.

Y-DNA-tester bygger i sin tur på kartläggning av Y-kromosomen, som nedärvs från far till son, och tester kan användas till exempel för att kartlägga om personer med samma efternamn är släkt, för att säkerställa efternamnsbyten, för att utreda fadern till utomäktenskapliga pojkar eller för att spåra raka manslinjers bosättningshistoria. Y-DNA-tester kan tas endast av män, men en kvinna kan ta testet till exempel av sin far, bror eller kusin, om hon är intresserad av sin egen fädernelinje.

MtDNA-tester används för att kartlägga mitokondrie-DNA som nedärvs från modern till barnet, det vill säga raka kvinnolinjer. MtDNA-tester kan tas av både män och kvinnor, men mtDNA nedärvs alltid från modern till barnen. De viktigaste syftena med testerna är till exempel att utreda bosättningshistoria eller att spåra släkten till modern till ett adopterat barn.

I synnerhet Y-DNA- och mtDNA-testerna används av personer som är intresserade av befolkningshistoria på ett bredare plan och av raka mans- och kvinnolinjers flyttrörelser under historiens gång. Med de här testerna kommer man på sätt och vis bakom dokumenten, för även om de inte direkt ger oss förfädernas namn, visar testerna hur de raka mans- och kvinnolinjerna har förflyttat sig och vilken koppling de har till varandra långt in i förhistorien.


Genetisk nedärvning demonstrerad med gelénallar.


Människans släktträd

Inom befolkningshistorien och populationsgenetiken kan de direkta manslinjerna och kvinnolinjerna beskrivas med så kallade haplogrupper. Den populationsgenetiska forskningen har kategoriserat mänskligheten i två haploträd och vidare i flera undergrupper i vartdera trädet. Indelningen har gjorts separat för Y-DNA respektive mitokondrie-DNA. Haplogruppen är individens noggrant specificerade plats i mänsklighetens släktträd för raka manslinjer respektive raka kvinnolinjer. Beroende på vilket DNA-test och vilken DNA-kartläggning som används kan haplogruppen specificeras mycket noggrant, i bästa fall till en så liten kvist att där tillsvidare finns bara några personer. Forskningen om haplogrupper och mänsklighetens släktträd kan jämföras med anforskning inom den traditionella släktforskningen.


Genominformation inom släktforskningen

Information om en persons arvsmassa, dvs. genominformation, kan utnyttjas på många sätt inom släktforskningen. Informationen om varje enskild person fås med hjälp av ett DNA-test. I testet görs en DNA-kartläggning och DNA-jämförelse, vars resultat jämförs med uppgifter om andra testade personer. Vid kartläggningen och jämförelsen fastställs DNA-kusiner och haplogrupper. För den traditionella släktforskningen kan genetisk släktforskning vara ett utmärkt hjälpmedel för att bevisa släktskap och styrka uppgifter som hittats i skriftliga källor.

Exempelvis genom att jämföra testresultat för Y-DNA kan man bekräfta eller utesluta släktskap mellan två släktgrenar på manslinjen, vilket kan användas för att ta reda på hur två släktgrenar är släkt eller vem som är far till ett utomäktenskapligt pojkbarn. Identiteten hos fadern till ett utomäktenskapligt barn kan utredas med hjälp av autosomala tester, så kallade kusintester, där man jämför hur stor andel av arvsmassan som är gemensam hos två testade personer. Ju mer gemensam arvsmassa de har, desto närmare släkt är de. I de ovannämnda fallen ersätter den genetiska släktforskningen inte behovet av traditionell släktforskning.


Företag som erbjuder DNA-tester

I DNA-tester används vanligen kindcells- eller salivprov. I världen finns för närvarande cirka 200-300 seriösa företag som erbjuder olika slags DNA-tester på olika nivå. Eftersom testningen ändå bygger på jämförelse mellan alla testade personer, rekommenderar vi att man beställer testerna från företag med en stor användarkrets. De fyra största företagen har redan tiotals miljoner kunder globalt. Största delen av DNA-testerna i världen har gjorts just för genetisk släktforskning.

Nedan listas de fyra största företagen som erbjuder DNA-tester. Av dessa har finländare främst anlitat MyHeritage och Family Tree DNA. Däremot har till exempel Ancestry testat ett stort antal amerikaner, av vilka många givetvis härstammar från europeiska emigranter. Innan du tar ett eget prov och beställer ett test lönar det sig att bekanta sig med vilka tester olika företag tillhandahåller.


Dataskydd

Innan du beställer ett DNA-test bör du fundera på dataskyddet och välja till vilket företag du vill skicka ditt prov för analys. Läs serviceproducenternas villkor och kom ihåg att affärsmodellen hos en del testföretag också innefattar andra funktioner än att sälja tester till konsumenter.

Ett DNA-test är lika individuellt som ett fingeravtryck och det är inte enkelt att omvandla genominformation så att den blir oidentifierbar. Testerna avslöjar inte heller information endast om dig själv, utan också om dina släktingar. I tester för genetisk släktforskning undersöks vanligen inte hela arvsmassan, utan bara de sekvenser som är viktigast för analysen. Kom ihåg att du inte måste anmäla ditt släktträd till företaget och att du om du så vill kan dölja dina egna resultat i företagets databas.


Utbildning och rådgivning

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder utbildning om genetisk släktforskning. I Samfundets Aftonskola om genominformation kan du få rådgivning och ställa frågor om DNA-tester och hur de kan utnyttjas inom släktforskningen. Nedan finns en lista över litteratur som rekommenderas för nyblivna släktforskare. Också på nätet finns det mycket information om genetisk släktforskning och DNA-tester. Ett bra ställe att börja på är till exempel Ahti Kurris webbplats om genetisk släktforskning.


Litteratur

  • P. T. Kuusiluoma (red.): Johdatus geneettiseen sukututkimukseen. Suomen Sukututkimusseuran oppaita 4. Helasinki: Suomen Sukututkimusseura 2017. 
  • Bettinger, Blaine T.: The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. Family Tree Books 2016.
  • Peter Sjölund: Släktforska med DNA. Sveriges Släktforskarförbunds handböcker 9. Stockholm: Sveriges Släktforskarförbund 2015.