SLÄKTFORSKNING

Dataskydd

I oktober 2021 publicerade Genealogiska Samfundet i Finland anvisningarna "Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforskningen", som granskats av Samfundets juridiska kommitté och godkänts av styrelsen. I anvisningarna beskrivs hur EU:s allmänna dataskyddsförordning ska tillämpas i olika situationer inom släktforskningen. Vid sidan av ett högklassigt forskningsarbete och respekt för andra släktforskares rättigheter är dataskyddet en viktig del av en ansvarsfull släktforskning.

Filer att ladda ner:


Tillämpning av dataskyddsförordningen

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas i regel på all behandling av personuppgifter. Bestämmelserna i dataskyddsförordningen ska beaktas också i alla former av släktforskning. Det finns två viktiga undantag: dataskyddsförordningen tillämpas inte på behandling av personuppgifter om avlidna personer och inte på behandling som sker inom det egna hushållet. Det sistnämnda kallas för hushållsundantaget.

Tack vare dessa två undantag omfattas en stor del av släktforskningen inte av dataskyddsförordningen. Majoriteten av de personer som behandlas vid släktforskning är avlidna och en stor del av släktforskarna kan behandla personuppgifter om levande personer inom sitt eget hushåll.


Anvisningarnas innehåll

I dataskyddsanvisningarna betonas släktforskarnas ansvarsfullhet vid behandlingen av personuppgifter. Anvisningarna bygger på tre pelare: släktforskarna känner till sina rättigheter, släktforskarna skyddar sina forskningsobjekt på det sätt som lagstiftningen föreskriver och släktforskarna iakttar etiska principer gentemot sina forskningsobjekt och varandra.

Syftet med dataskyddsanvisningarna är att ge släktforskarna grundläggande kunskaper om dataskyddslagstiftningen och anvisningar om hur den ska tillämpas i olika situationer inom släktforskningen. I början av anvisningarna ges också en kort översikt över släktforskningen i dag samt över släktforskarnas rättigheter och skyldigheter. Som bilaga till anvisningarna finns också modeller för dataskyddsbeskrivningar för olika ändamål.


Ansvarsfull släktforskning

Finlands riksomfattande släktforskningsorganisationer Genealogiska Samfundet i Finland och Finlands Släkthistoriska Förening avgav i november 2021 en gemensam resolution om ansvarsfullhet inom släktforskningen. I resolutionen vädjade organisationerna till de finländska släktforskarna om att dessa i alla släktforskningssituationer ska agera ansvarsfullt gentemot de personer som forskningen gäller, den stora allmänheten och andra släktforskare.

I resolutionen konstaterades att grunden för en ansvarsfull släktforskning är ett bedriva ett högklassigt släktforskningsarbete, att beakta dataskyddet i alla släktforskningssituationer, att endast dela med sig av säkra släktforskningsuppgifter och att visa respekt för andra släktforskares rättigheter. En ansvarsfull släktforskare garanterar forskningsobjektens skydd för privatlivet och personuppgiftsskydd och respekterar därmed deras grundläggande fri- och rättigheter.


Dataskyddsrådgivning

Vid sidan av ett högklassigt forskningsarbete och respekt för andra släktforskares rättigheter är dataskyddet en viktig del av en ansvarsfull släktforskning. Därför bör alla släktforskare vara måna om dataskyddet. Samfundets ordförande, häradsdomaren Jouni Elomaa ger Samfundets medlemmar dataskyddsrådgivning per telefon. Rådgivningstiden bokas på förhand genom att skicka e-post till jouni.elomaa@genealogia.fi.


Intressebevakning

Samfundets juridiska intressebevakning inriktar sig på problem som släktforskarna råkar ut för i kontakt med informationstjänsten hos de kyrkliga befolkningsregistermyndigheterna, i synnerhet den evangelisk-lutherska kyrkans pastorskanslier och centralregister.

Intressebevakningen sköts av Samfundets verksamhetsledare. Utlåtanden om lagstiftningsprojekt ges av Genealogiska Samfundets styrelse. Som sakkunnigorgan fungerar den juridiska kommittén, vars ordförande är redaktören Arto Astikainen och övriga medlemmar häradsdomaren Jouni Elomaa, Solja Holappa, FK Kari Salooch vicehäradshövdingen Johan Ståhl.

P. T. Kuusiluoma representerar släktforskarna i Riksarkivets delegation och i nämnden för namnärenden vid Justitieministeriet, medan Pirita Frigren ingår i privatarkivens delegation. 


Dataskyddsbroschyr

I Samfundets broschyr om dataskydd sammanfattas de viktigaste punkterna i dataskyddsanvisningarna för släktforskare. Du kan ladda ner broschyren genom att klicka på bilden eller länken nedan. Broschyren får spridas fritt på nätet och i utskriven form.

Ladda ner dataskyddsbroschyren