GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Organisation

Suomen Sukututkimusseura on vuonna 1917 perustettu sukututkijoiden tieteellinen seura ja sukututkimuksen valtakunnallinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö sekä koulutus- ja muistiorganisaatio. Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous ja Seuran toiminnan järjestämisestä vastaa sen hallitus. Seura julkaisee vuosittain toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen.


Jäsenaloite

Jäsen voi tehdä Seuran toimintaa koskevan aloitteen hallitukselle. Aloitteet lähetetään sähköpostitse ja postitse toiminnanjohtajalle, joka esittelee ne hallituksen kokoukselle. Aloitteessa tulee mainita, että se osoitettu nimenomaan hallitukselle. Hallitus vastaa kaikkiin sille lähetettyihin aloitteisiin.

Lisäksi jäsen voi tehdä aloitteen Seuran kevät- ja syyskokoukselle. Sääntöjen mukaan nämä aloitteet on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen kevät- tai syyskokousta, koska hallituksen on annettava niistä lausunto lausunto. Aloitteessa on mainittava, mille kokoukselle se on osoitettu ja se on lähetettävä sähköpostitse tai postitse toiminnanjohtajalle.

Seuran toimisto ottaa mielellään vastaan jäsenten tekemiä kehittämisideoita. Niitä voi lähettää toiminnanjohtajalle tai muulle henkilöstölle mielellään sähköpostitse. Toimisto vastaa jokaiseen sille lähetettyyn kehittämisideaan. 

Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Yhdistyksen kokous

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen kokous. Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa Helsingissä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Aikakauskirja Genoksessa vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta. Seuran jäsen voi tehdä Seuran kokoukselle esityksiä ja aloitteita lähettämällä ne kirjallisina hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.


Valkommittén

Seuran johtosäännön mukaan hallitus nimeään enintään kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan vaalitoimikunnan tekemään syyskokoukselle esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta muusta jäsenestä, jotka ovat hallitukseen kuulumattomia Seuran aktiivisia jäseniä eri puolilta maata. Toiminnanjohtaja on vaalitoimikunnan sihteeri.

Valkommitén 2021-2023 bestod av Teuvo Ikonen (ordförande), Virpi Nissilä, Arja Rantanen och Heikki Vuorimies. Samfundets medlemmar kan till kommittén lämna förslag om Samfundets ordförande och de nya styrelseledamöter via vaalitoimikunta@genealogia.fi.


Styrelsen och dess arbetsutskott

Styrelsen ansvarar för organisationen och utvecklingen av Samfundets verksamhet och för administrationen. Dessutom beslutar styrelsen om den strategiska planeringen.

Styrelsen består av elva medlemmar. Föreningsmötet utser en ordförande för ett kalenderår åt gången. De övriga styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två kalenderår och hälften av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Styrelsen utser inom sig en viceordförande för ett kalenderår åt gången. Styrelsen fattar beslut på föredragning av arbetsutskottet. Styrelsens sekreterare är Samfundets verksamhetsledare.

Styrelsen utser ett arbetsutskott för ett år åt gången. Utskottet består av ordföranden, viceordföranden, två andra styrelsemedlemmar och verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren är sekreterare också för arbetsutskottet.


Verkosamhetsledare och personal

Verksamhetsledarens uppgift är att genomföra, leda och övervaka Samfundets operativa verksamhet i enlighet med den strategi och den verksamhets- och ekonomiplan som godkänts av styrelsen och de beslut som fattats av styrelsen och arbetsutskottet. Dessutom planerar och utvecklar verksamhetsledaren verksamheten, har hand om den allmänna administrationen och bereder ärenden åt styrelsen och arbetsutskottet.

Samfundet har förutom verksamhetsledare en talesperson, nätverkspecialist, serviceansvarig och kundrådgivare samt chefredaktören för Tidsgriften Genos. Kontaktuppgifter till Samfundets verksamhetsledare och personal finns här.


Delegationer

Genealogiska Samfundets i Finland stora delegation är ett samarbetsorgan mellan Samfundet och de lokala släktforskningsföreningarna och sammanträder vartannat år. Styrelsen utser ordföranden i den stora delegationen. Delegationen leds av Liisa Raatikainen.

Släktforskningslärarnas delegation är ett samarbetsorgan för Genealogiska Samfundet i Finland och släktforskningslärarna samt ett internt kontaktforum för undervisande lärare. Delegationen ordnar varje år minst ett årsmöte. Delegationen leds av Santeri Palviainen.


Kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper vid behov. De är expertorgan som ger råd för att hjälpa styrelsen och verksamhetsledaren i planeringen av verksamheten eller ansvarar för någon av Samfundets verksamhetsformer.

Nätverkkommittén fungerar som ett expertorgan som styr utvecklingen av Samfundets webbtjänster. Nätverkskommitten består av Margit Lumia (ordförande), Tomi Ahoranta, P. T. Kuusiluoma och Pekka Valta. Sekreteraren och föredraganden är Samfundets nätverksspecialist.

Julkaisutoimikunta toimii Seuran verkkopalvelujen kehittämistyötä ohjaavana asiantuntijaelimenä. Toimikuntaan kuuluvat Christer Kuvaja (puheenjohtaja), Margit Lumia, Tiina Miettinen, Anssi Mäkinen ja Jukka Partanen.

Genos redaktionsråd är ett organ som består av experter på utgivning av vetenskapliga publikationer. Det ger råd till styrelsen och chefredaktören i frågor som gäller utgivningen av Tidskriftet Genos. Rådetr består av Tiina Miettinen (ordförande), Carl-Thomas von Christernson, Ulla Koskinen och Veli Pekka Toropainen.

Juridinen toimikunta hoitaa Seuran juridista edunvalvontatehtävää. Toimikuntaan kuuluvat Kari Salo (puheenjohtaja), Arto Astikainen, Jouni Elomaa, Solja Holappa ja Johan Ståhl.

Teemalauantai-työryhmä järjestää Teemalauantain kevät- ja syyskaudella sekä ruotsinkielisen seminaarin. Työryhmään kuuluvat Jukka Partanen (puheenjohtaja), Christer Kuvaja, Marketta Kännö, Mervi Lampi, Terhi Nallinmaa-Luoto ja Marja Pohjola.

Geneettisen sukututkimuksen työryhmä järjestää vuosittain Geneettisen sukututkimuksen teemapäivän. Työryhmään kuuluvat Riikka Piironen (puheenjohtaja), Jouni Kakkonen, Jari Lehtinen ja Timo Rossi.

Pääkaupunkiseudun työryhmä järjestää paikallistoimintaa Helsingissä ja tekee tutustumiskäyntejä pääkaupunkiseudun kohteisiin. Työryhmään kuuluvat Kari Salo (puheenjohtaja), Arto Hautala, Mikko Kuitula ja Mariliina Perkko.

Isotammen tekninen kehitystyöryhmä ylläpitää ja kehittää Isotammi-verkkopalvelua ja Paikannimikantaa. Työryhmään kuuluvat Pekka Valta (puheenjohtaja), Jorma Haapakoski, Kari Kujansuu, Juha Mäkeläinen, Ismo Peltonen ja Heikki Roikonen.

Suku Forumin moderointiryhmä huolehtii siitä, että Seuran keskustelupalsta Suku Forumilla käytävä keskustelu tapahtuu palstan sääntöjen mukaisesti. Moderointiryhmään kuuluvan Seuran verkkopalveluasiantuntija (administraattori), Jouni Kaleva ja Juha Vuorela.