GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Organisation

Genealogiska Samfundet i Finland är ett vetenskapligt samfund för släktforskare samt en nationell expert- och samarbetsorganisation inom släktforskning och en utbildnings- och minnesorganisation. Samfundet grundades 1917. Samfundets högsta beslutande organ är föreningsmötet, medan styrelsen ansvarar för anordnandet av Samfundets verksamhet. Samfundet publicerar årligen en verksamhetsplan och en årsberättelse.


Medlemsmotion

En medlem kan lämna in en motion till styrelsen angående Samfundets verksamhet. Motionerna skickas per e-post eller post till verksamhetsledaren, som föredrar dem för styrelsen. Av motionen bör det framgå att den riktar sig uttryckligen till styrelsen. Styrelsen besvarar alla motioner som den har mottagit.

En medlem kan också lämna in en motion till Samfundets vår- och höstmöte. Enligt stadgarna ska de här motionerna skickas in minst en månad före vår- eller höstmötet, eftersom styrelsen ska ge ett utlåtande om dem. Av motionen bör det framgå vilket möte den riktar sig till och den ska skickas per e-post eller post till verksamhetsledaren.

Samfundets kansli tar gärna emot utvecklingsidéer av medlemmarna. Idéer kan skickas till verksamhetsledaren eller någon annan i personalen, gärna per e-post. Kansliet besvarar varje utvecklingsidé som det har mottagit.

Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.


Föreningsmötet

Samfundets högsta beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöten hålls två gånger per år: vårmötet i april och höstmötet i november i Helsingfors.

Föreningsmötet sammankallas genom ett meddelande i Tidskriften Genos minst sex veckor före mötet. Samfundets medlemmar kan lämna in förslag och motioner till föreningsmötet genom att skicka dem skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före mötet.


Valkommittén

Enligt stadgarna ska styrelsen utse valkommittén för högst tre kalenderår åt gången. Valkommitténs uppgift är att framlägga ett förslag för höstmötet om vilka personer som ska ersätta de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå. Valkommittén består av ordföranden och tre andra aktiva medlemmar från olika delar av landet, dock inte styrelsemedlemmar. Verksamhetsledaren är sekreterare i valkommittén.

Valkommittén 2024–2026 bestod av Teuvo Ikonen (ordförande), Virpi Nissilä, Arja Rantanen och Heikki Vuorimies. Samfundets medlemmar kan ge kommittén förslag om ny ordförande och nya styrelseledamöter i Samfundet på adressen vaalitoimikunta@genealogia.fi.


Styrelsen och dess arbetsutskott

Styrelsen ansvarar för organisationen och utvecklingen av Samfundets verksamhet och för administrationen. Dessutom beslutar styrelsen om den strategiska planeringen.

Styrelsen består av elva medlemmar. Föreningsmötet utser en ordförande för ett kalenderår åt gången. De övriga styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två kalenderår och hälften av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Styrelsen utser inom sig en viceordförande för ett kalenderår åt gången. Styrelsen fattar beslut på föredragning av arbetsutskottet. Styrelsens sekreterare är Samfundets verksamhetsledare.

Styrelsen utser ett arbetsutskott för ett år åt gången. Utskottet består av ordföranden, viceordföranden, två andra styrelsemedlemmar och verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren är sekreterare också för arbetsutskottet.


Verkosamhetsledare och personal

Verksamhetsledarens uppgift är att genomföra, leda och övervaka Samfundets operativa verksamhet i enlighet med den strategi och den verksamhets- och ekonomiplan som godkänts av styrelsen och de beslut som fattats av styrelsen och arbetsutskottet. Dessutom planerar och utvecklar verksamhetsledaren verksamheten, har hand om den allmänna administrationen och bereder ärenden åt styrelsen och arbetsutskottet.

Samfundet har förutom verksamhetsledare en informatör, nätverkspecialist och kundrådgivare samt chefredaktören för Tidsgriften Genos. Kontaktuppgifter till Samfundets verksamhetsledare och personal finns här.


Kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper vid behov. De är expertorgan som ger råd för att hjälpa styrelsen och verksamhetsledaren i planeringen av verksamheten eller ansvarar för någon av Samfundets verksamhetsformer.

Nättjänstkommittén fungerar som ett expertorgan som styr utvecklingen av Samfundets webbtjänster. Nätverkskommitten består av Tomi Ahoranta (ordförande), P. T. Kuusiluoma och Ismo Malinen. Sekreteraren och föredraganden är Samfundets nätverksspecialist.

Utbildningskommittén planerar Samfundets utbildningstjänster. I kommittén ingår Santeri Palviainen (ordförande), Hanne Clandér, Jouni Elomaa, Mervi Lampi, Tiina Miettinen och Riikka Piironen. Sekreteraren och föredraganden är Samfundets verksamhetsledare.

Publikationskommittén fungerar som ett expertorgan som styr Samfundets publikationsverksamhet. I kommittén ingår Christer Kuvaja (ordförande), Tiina Miettinen, Anssi Mäkinen, Jukka Partanen och Katja Tikka.

Genos redaktionsråd är ett organ som består av experter på utgivning av vetenskapliga publikationer. Det ger råd till styrelsen och chefredaktören i frågor som gäller utgivningen av Tidskriftet Genos. Rådetr består av Tiina Miettinen (ordförande), Magdalena af Hällström, Ulla Koskinen och Veli Pekka Toropainen.

Den juridiska kommittén sköter Samfundets juridiska intressebevakningsuppdrag. I kommittén ingår Arto Astikainen (ordförande), Jouni Elomaa, Santeri Palviainen, Kari Salo och Roy Sjöblom.

Arbetsgruppen för temalördagarna ordnar en Temalördag under våren och hösten och ett svenskspråkigt seminarium. I arbetsgruppen ingår Jukka Partanen (ordförande), Christer Kuvaja, Marketta Kännö, Mervi Lampi, Terhi Nallinmaa-Luoto och Marja Pohjola.

Arbetsgruppen för genetisk släktforskning ordnar årligen en temadag om genetisk släktforskning. I arbetsgruppen ingår Riikka Piironen (ordförande), Jouni Kakkonen, Jari Lehtinen och Timo Rossi.

Arbetsgruppen för huvudstadsregionen ordnar lokal verksamhet i Helsingfors och studiebesök till besöksmål i huvudstadsregionen. I arbetsgruppen ingår Kari Salo (ordförande) och Mikko Kuitula.

Den tekniska utvecklingsgruppen för Isotammi administrerar och utvecklar nättjänsten Isotammi och Ortnamnsdatabasen. I arbetsgruppen ingår Pekka Valta (ordförande), Jorma Haapakoski, Kari Kujansuu, Juha Mäkeläinen, Ismo Peltonen och Heikki Roikonen.

Moderatorsgruppen för Suku Forum ser till att diskussionen på Samfundets diskussionsforum Suku Forum följer forumets regler. I moderatorsgruppen ingår Samfundets nätverksspecialist (administratör), Jouni Kaleva och Juha Vuorela.

Nätverket för släktforskarlärare anordnar utbildningar, möten och kamratstöd för släktforskarlärare. I ledningsgruppen ingår Santeri Palviainen (ordförande), Hanne Clandér, Marja Kaski och Hannu Numminen.