WEBBTJÄNSTER

HisKi

HisKi eller Historieböcker-databasen är en av Genealogiska Samfundet i Finlands nättjänster och ett oersättligt hjälpmedel för många släktforskare när det gäller forskning i församlingarnas historieböcker, dvs. dop-, vigsel- och begravningslängderna. HisKi är uttryckligen ett hjälpmedel för forskning och den ersätter inte de ursprungliga kyrkböckerna i släktforskningen. På den här sidan finns tips om hur man använder HisKi och hur man söker i databasen samt information om hur databasen kompletteras.

Till HisKi


Databasen

HisKis historia börjar på 1990-talet och det är den äldsta nättjänsten i Finland som varit i funktion utan avbrott. Till en början infördes information i databasen ur de handskrivna kopior av församlingarnas kyrkböcker som Genealogiska Samfundet låtit göra på 1920-1940-talet, de så kallade svarta böckerna, men numera kompletteras databasen direkt ur de digitaliserade ursprungliga kyrkböckerna på en särskild registreringsplattform.

Uppgifterna i HisKi är ofta ett resultat av en tredelad kopieringsprocess: databasen innehåller fel som kan bero på att prästerna en gång i tiden har skrivit fel, på att uppgifterna har kopierats fel i de svarta böckerna eller på att de har inmatats inkorrekt. Därför bör man förhålla sig kritisk till uppgifterna i HisKi, använda databasen endast som ett hjälpmedel och alltid kontrollera uppgifterna i ursprungskällan. I bästa fall är HisKi ett hjälpmedel med vilket släktforskaren kan göra en snabb kartläggning av familjens sammansättning, ta reda på var i landet vissa släkt- eller hemmansnamn förekommer eller hitta en person som försvunnit ur källorna till exempel i en grannförsamling.


Förteckningen över församlingar

På HisKis huvudsida visas en förteckning över församlingar och till höger om den en karta över Finland indelat i landskap. Du kan välja att forska i en enskild församling, alla församlingar på en gång eller flera församlingar genom att hålla in Ctrl medan du klickar på församlingarnas namn. Du kan också välja församlingar enligt region genom att klicka på kartan och välja ett landskap i droppmenyn under kartan.

När du har valt församlingar klickar du på Valda för att komma till bokmenyn, där du kan välja i vilken bok du vill söka uppgifter. Om du har valt bara en församling, visas bara de böcker ur vilka det finns uppgifter att tillgå. Efter böckerna anges de år för vilka det finns uppgifter i databasen. Utöver dop-, vigsel- och begravningslängder innehåller HisKi också in- och utflyttningslängder och statistik.


Sökning

I gamla kyrkböcker är stavningen ofta inkonsekvent. Det innebär att både person- och ortnamnen vanligen stavas på många olika sätt, vilket man bör komma ihåg när man använder HisKi. Förnamnen har i hög grad normaliserats i HisKi, dvs. med sökorden Heikki och Henrik i normalform hittar man i teorin också formerna Henr., Henric, Henricus, Hindrich osv. Det lönar sig ändå att göra sökningar med olika stavningar, för i synnerhet normaliseringen av släkt- och ortnamn är bristfällig i HisKi. Till exempel med sökordet Rönkä kan det hända att man inte får några träffar på fall där namnet har stavats Röngä.

För att få det bästa möjliga sökresultatet lönar det sig att använda jokertecken. En asterisk (*) avbryter sökresultatet och ersätter vilka teckenföljder som helst. Exempelvis med sökordet Hänni* visas både Hänninen och Hännikäinen. Ett frågetecken (?) ersätter i sin tur vilket enskilt tecken som helst. Med sökningen H?nni* eller H*nni* hittar man då stavningarna Henni-, Hänni-, Hanni- och Hynni-. HisKi antar automatiskt en asterisk i slutet av varje sökord.

Det lönar sig inte att begränsa sökvillkoren mer än nödvändigt, för ju friare sökvillkor man använder, desto fler sökresultat får man och desto färre viktiga uppgifter hamnar utanför. Exempelvis om man söker på föräldrarnas exakta patronymikon kan det hända att bara en del av barnen visas i sökresultaten, eftersom det är möjligt att bara moderns förnamn har antecknats i doplängden. Därför lönar det sig att söka med flera olika sökvillkor. Fler tips om hur man använder HisKi finns i instruktionsvideorna på Samfundets YouTube kanal.

Fler anvisningar och exempel för HisKi


Komplettering av databasen

Användarna bör komma ihåg att HisKi inte är fullständig. När projektet inleddes strävade man efter att mata in uppgifter för hela landet fram till 1850. Senare har databasen kompletterats och från en del församlingar finns det redan uppgifter till och med början av 1900-talet, men från många församlingar har uppgifter matats in sporadiskt. Det inverkar givetvis på mängden sökresultat och tolkningen av dem.

Alla har möjlighet att delta på frivillig basis i kompletteringen av HisKi och registreringen av nya uppgifter. Det krävs inget annat än motivation och förmåga att läsa ursprungliga kyrkböcker. Registreringen görs på egen hand via en särskild registreringsplattform. Det är ytterst viktigt att alla som deltar i registreringen följer anvisningarna och de överenskomna principerna. Noggrannare information om HisKi-registreringen finns i Jalmari-artikeln nedan. Vi rekommenderar också att alla registrerare går med i HisKi-registrerarnas egen diskussionsgrupp (HisKi-tallentajat) på Facebook.


Administrering och feedback

HisKi administreras av Jouni Malinen, som tar emot observationer, kommentarer och feedback om databasen. Den frivilliga HisKi-registreringen koordineras av Kati Ahopelto, som svarar på frågor och problem kring registreringen. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.

Introduktionsvideo: Databasen HisKi

I instruktionsvideon nedan berättar Samfundets serviceansvariga Juha Vuorela om hur man använder databasen HisKi och gör sökningar i den. Alla instruktionsvideor om HisKi är fritt tillgängliga på en egen spellista på Samfundets Youtube-kanal.