GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland är en medborgarorganisation vars mål redan sedan 1917 har varit att främja högklassig släktforskning. I egenskap av utbildnings- och minnesorganisation arbetar Samfundet för att förena släktforskarna, trygga förutsättningarna för släktforskning i Finland och utveckla släktforskarnas kunskaper.


Verksamhet

Genealogiska Samfundet i Finland är ett vetenskapligt samfund och en riksomfattande expert- och samarbetsorganisation inom släktforskning. Samfundets syfte är att främja finländsk släkt- och personhistorisk forskning och sprida kännedom om den och dess resultat. Alla som utövar eller är intresserade av släktforskning kan bli medlemmar. Samfundet har cirka 8 500 medlemmar.

För att fullfölja sitt syfte ordnar Samfundet utbildningar, ger ut publikationer, producerar databastjänster, upprätthåller ett referensbibliotek för släktforskning och samarbetar med andra aktörer inom området. 


Medlemskap

Samfundet är det enda vetenskapliga samfundet inom släktforskning i Finland. Dess verksamhet är avsedd för alla släktforskare, såväl nybörjare som längre hunna. Det primära syftet med verksamheten är att erbjuda släktforskarna olika redskap för att utveckla sin forskning. Viktigast är utbildnings- och rådgivningstjänsterna samt Samfundets nättjänster. En del av Samfundets tjänster hör till medlemsförmånerna, och en del är tillgängliga för allmänheten. Medlemmarna får 30 procent rabatt på Samfundets publikationer och utbildningar.

Läs mer om medlemskapet


Släktforskarmärket

Samfundets släktforskarmärke i silver har samma trädmotiv som Samfundets vapen och logo. Släktträdet och det tillhörande vapnet och logon planerades 2012 av filosofie magister Petteri Järvi och utformades av heraldikern Harri Rantanen. Märket är framställt av guldsmeden Tuomas Hyrsky.

Var och en som sysslar med släktforskning kan köpa släktforskarmärket i Släktforskarens webbutik. Märket kostar 22,50 euro (inkl. postavgift). 

 

Webbjänster

Samfundet erbjuder olika slags webbjänster som släktforskarna kan utnyttja i sin egen släktforskning. Den mest kända av dessa är HisKi, dvs. sökdatabasen med församlingarnas historieböcker. Till Samfundets tjänster hör också söktjänsten SukuHaku, som är tillgänglig endast för medlemmarna och innehåller register och digitaliserat material, samt den fritt tillgängliga tjänsten Mina Rötter som kan användas för forskning och presentation av resultaten.

Läs mer om webbjänsterna 


Utbildningstjänster

Samfundet ordnar utbildning för släktforskare för att främja ett högklassigt forskningsarbete. Utbildningarna handlar om användning av källmaterial, digitala släktforskningstjänster, skrivprocessen, användning av genominformation inom släktforskningen samt historiska fenomen och händelser med anknytning till förfädernas liv. Utbildningstjänsterna består av kvällsföreläsningar, seminarier och utbildningsdagar.

Läs mer om utbildningstjänsterna


Rådgivningstjänster

Utöver utbildningar erbjuder Samfundet också rådgivning för släktforskare. Rådgivningen är ständigt tillgänglig på nätet. Man kan diskutera släktforskning i Samfundets diskussionsgrupp och på Suku Forum. Allmän rådgivning om släktforskning och Samfundets tjänster ges per e-post och telefon, vid evenemang och i Samfundets lokal.

Läs mer om rådgivningstjänsterna

  

Stadgar

Samfundets gällande stadgar är från 2014. I dem fastställs Samfundets syfte, verksamhetsformer, medlemsgrupper och organ. De sistnämnda är föreningsmötet, dvs. vår- och höstmötet, och styrelsen. I stadgarna fastställs vilka ärenden som ska behandlas av vår- och höstmötet och vilka styrelsens uppgifter är. I Samfundets instruktion fastställs noggrannare hur Samfundets styrelse fattar beslut i de ärenden som den ansvarar för.

Läs Samfundets stadgar


Vapen och logo

Sedan 1928 har Genealogiska Samfundets grafiska symbol varit ett släktträd. Den gamla sigillstämpelns symbol moderniserades till en logo 2016 och utifrån den utformades också ett vapen för Samfundet. Vapnet ingår också i den organisationsflagga som Samfundet lät tillverka i samband med sitt 100-årsjubileum. Samfundets vapen har registrerats i Heraldiska Sällskapet i Finlands vapenregister.

Läs mer om vapnet och logon


Hedersmedlemmar och forskarledamöter

Enligt Samfundets stadgar kan vår- och höstmötet kalla hedersmedlemmar, forskarledamöter och korresponderande ledamöter. Samfundets medlemmar kan ge styrelsen förslag till nya hedersmedlemmar, forskarledamöter och korresponderande ledamöter. Förslag med motiveringar skickas till Samfundets verksamhetsledare.

Läs mer om medlemmarna