HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Sidor för personsökning


Sotasurmasampo 1914-1922

Sotasurmasampo 1914-1922 är ett förnyat användargränssnitt till Riksarkivets databas över personer som omkom i krigen 1914-1922 kring tiden då Finland blev självständigt. I databasen finns uppgifter om nästan 40 000 personer, av vilka över 90 procent dog i samband med händelserna 1918 och deras efterspel. Av sökresultaten framgår undantagsvis också personernas dödsorsak (stupad, död i fångläger, avrättad, dvs. skjuten). Sotasurmasampo innehåller fem olika vyer, såsom tabell, olika diagram och karta, med hjälp av vilka man kan granska de filtrerade sökresultaten ur olika synvinklar.

I fråga om databasen är det värt att notera att det aldrig sammanställdes någon enhetlig lista till exempel över dem som dog 1918, utan namnuppgifterna har senare samlats in av forskare ur flera olika källor. Därför kan databasen vara bristfällig och innehålla direkta fel.


Söksidan på nättjänsten Sotasurmasampo


Sotasampo

Sotasampo är en nättjänst som samlar viktigt material om finska vinter- och fortsättningskriget i samarbete med till exempel Riksarkivet, försvarsmakten, Lantmäteriverket, Krigshistoriska Samfundet i Finland och Yle. Syftet med tjänsten är att sprida kunskap om Finlands krigshistoria och digital humanism med hjälp av den semantiska webben och språkteknologi.

Sotasampo består av olika vyer till materialen och man kan söka uppgifter om till exempel händelser, platser, truppförband och personer med anknytning till krigen. I tjänsten ingår bland andra digitaliserade krigsdagböcker och Riksarkivets databas Omkomna i finska krigen 1939-1945 med basuppgifter om över 95 000 finländare som stupade eller omkom på andra sätt under krigen 1939-1945. För varje omkommen uppges bl.a. truppförband, födelsedatum och födelseort, dödsdatum och dödsort, bostadsort samt dödsorsak och eventuell begravningskommun.


Studentmatriklar

Studentmatrikel 1640-1852 är en persondatabas, sammanställd av filosofie magister Yrjö Kotivuori, över studerandena vid tidens enda finländska högskola Kungliga Akademien i Åbo (från 1828 Kejserliga Alexandersuniversitetet). Databasen bygger på Vilhelm Lagus och Tor Carpelans nu redan föråldrade tryckta studentmatriklar, men uppgifterna har kompletterats bl.a. ur tryckta studentnationsmatriklar som innehåller rikligt med biografisk information om studenterna. Eftersom de lärda ännu under svenska tiden bildade täta släktnätverk, ger matrikeln direkta länkar från varje student till dess nära släktingar inom akademin. Även om matrikeln egentligen omfattar studenter bara vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet, innehåller databasen också finländska studenter vid populära universitet i närområdet, såsom Uppsala och Tarto.

Kotivuoris insats för persondatabasen märks framför allt i att alla matrikeluppgifter försetts inte bara med noggranna källhänvisningar, utan även med ett stort antal hänvisningar till anteckningar om studenterna och deras släktingar i domböcker från 1600-talet. Dessa hänvisningar kan av en slump ge svar på genealogiska frågor som man inte ens har hunnit ställa.

Nätversionen av Helsingfors universitets studentmatrikel Studentmatrikel 1853-1899 har sammanställts av filosofie doktor Veli-Matti Autio, men den innehåller främst traditionella, betydligt kortare matrikeluppgifter om studenterna.Söksida för Studentmatrikel 1640-1852


Akatemiasampo

Akatemiasampo är en fritt tillgänglig prototyp som utvecklats av Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo). Portalen och de anslutna öppna data bygger på de ovannämnda studentmatriklar som sammanställts av Yrjö Kotivuori och Veli-Matti Autio. Portalen erbjuder användarna smarta sök- och bläddringsfunktioner med integrerade verktyg och visualiseringar för forskning och analys av personer och persongrupper med hjälp av nätverk, statistik, grafer och kartor. Det krävs inga särskilda it-kunskaper för att använda portalen.


Herdaminne för Åbo stift 1554-1721

Med herdaminne avses traditionellt en prästmatrikel. Turun hiippakunnan paimenmuisto (Herdaminne för Åbo stift) 1554-1721 från tiden före stora ofreden har sammanställts av docent Kyösti Väänänen och ersätter Carl-Henrik Strandbergs och Eero Matinollis delvis föråldrade tryckta standardmatriklar. Väänänen har kompletterat det tidigare materialet med hjälp av både icke-tryckta källor och en stor mängd släkt- och personhistorisk litteratur. Utöver att man hitta enskilda prästmän i databasen, kan man enkelt få fram förteckningar över kyrkliga ämbetsinnehavare i en viss församling. Tyvärr är veterligen ingen motsvarande webbplats över Viborgs stift under arbete, utan släktforskarna får fortfarande ty sig till Matthias Akianders gamla herdaminne (kompletterat av Ilkka Voipio), Kyösti Väänänens matrikel Vanhan Suomen papisto 1721-1812 (1975) och allmän lokalhistorisk litteratur.


Suomen papisto 1800-1920

Nätpublikationen Suomen papisto 1800-1920 är ett herdaminne över finländska präster under den nämnda tidsperioden. Den har sammanställts av Finska kyrkohistoriska samfundet och Finska Litteratursällskapet. Uppgifterna i publikationen bygger i huvudsak på uppgifterna i biskop O. I. Collianders verk Suomen kirkon paimenmuisto - 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan I-II (1910 & 1918) samt på kompletteringar av dessa utgående från olika matriklar. Kompletteringarna anges med kursiv stil.Söksida för nätpublikationen Suomen papisto 1800-1920


Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är en omfattande samling biografier över bemärkta svenskar. I det tryckta formatet omfattar serien för tillfället presentationer av över 9 000 personer eller släkter (för tillfället publiceras artiklar på bokstaven S), men exakt samma material finns tillgängligt kostnadsfritt i nätversionen. Artiklarna i SBL exempelvis om enskilda släkter innehåller en omfattande och aktuell litteraturlista och noggranna källhänvisningar. Motsvarande finländska webbplats är den avgiftsbelagda Finlands nationalbiografi.


Tjänstemän på 1600-talet

Matti Walta har sammanställt den omfattande filen Virkamiehiä över tjänstemän under svenska tiden, från att länsförvaltningen infördes 1634 fram till 1714. Filen föregår alltså Waltas tryckta tjänstemannamatrikel Virkamiehiä (Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland 56), som omfattar åren 1721-1808. För släktforskarna är det beklagligt att filen inte innehåller uppgifter om länsmän under 1600-talet. På 1600-talet ansågs länsmännen vara förtroendevalda ur bondebefolkningen snarare än kronans tjänstemän.